RESORT NUMKEANGPOO SYSTEM

โดย   วีณา  ปราณีตพลกรัง

ปี       2550

 บทคัดย่อ

          ระบบงานรีสอร์ทน้ำเคียงภู ที่จังหวัด กาญจนบุรี สร้างขึ้นมาเพื่อพัฒนารีสอร์ทน้ำเคียงภู ให้มีความสะดวกรวดเร็วในการบริการลูกค้าที่มาใช้บริการกับทางรีสอร์ท โดยสามารถคิดคำนวณการสั่งอาหาร การจองห้องพัก การจองห้องคาราโอเกะ การจองแพ ที่เกิดจากการ Check In แล้วทำการ Check Out ส่วนโปรแกรมนี้ใช้ในการจัดการเกี่ยวกับฐานข้อมูลลูกค้า คิดคำนวณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากลูกค้า เนื่องจาก เอกสารที่จัดเก็บข้อมูลมูลค้าและค่าใช้จ่าย ต่าง ๆ ที่เกิดจากลูกค้ามีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเราจำเป็นต้องใช้ระบบงานรีสอร์ทน้ำเคียงภู เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน

           โครงงานนี้ใช้ระบบข้อมูล SQL Server 2005 และ Microsoft Visual Basic 2005 เป็นเครื่อง มือในการพัฒนาโปรแกรม

            จากการนำไปติดตั้งให้พนักงานคีย์ข้อมูลของทางรีสอร์ทน้ำเคียงภูใช้งานพบว่า สามารถทำงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และก่อให้เกิดประโยชน์แก่รีสอร์ทน้ำเคียงภูเป็นอย่างมาก ทำให้การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลของทางรีสอร์ทน้ำเคียงภู เป็นไปอย่างมีระบบระเบียบโดยโปรแกรมจะคำนึงถึงความสะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการเพิ่ม ลบข้อมูล การสืบค้นหาข้อมูล การคำนวณค่าใช้จ่าย ในการ Check In และ Check Out ของลูกค้า ซึ่งทำให้ การทำงานของทางรีสอร์ทมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Comments are closed.