The Inventory Management System

โดย  ภัทรพร  พรผล, พิมพ์ประพาย  ประจันตวนิชย์

ปี     2552

บทคัดย่อ           

            จากการศึกษาระบบงานในคลังสินค้าของร้านขายยา เรืองทอง ฟาร์มาซี ของนางสาวนรินทร์ วูสังกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ปีการศึกษา 2551 ระบบคลังสินค้า สามารถตรวจสอบสินค้าคงเหลือในคงคลัง สามารถเพิ่ม แก้ไข ข้อมูลสินค้า สามารถเพิ่ม แก้ไข ข้อมูลพนักงาน สามารถบันทึกการรับและเบิกสินค้าได้ สามารถค้นหาข้อมูลสินค้าและข้อมูลพนักงาน และสามารถออกรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับสินค้าได้

            จากการทดสอบระบบดังกล่าวพบว่ายังมีความซ้ำซ้อนในการงานและยังไม่สมบูรณ์ดี ทางผู้วิจัยจึงได้นำระบบมาปรับปรุงแก้ไขต่อ เพื่อให้ระบบสามารถแสดงจำนวนสินค้าที่น้อยกว่าจุดสั่งซื้อ เพื่อขจัดปัญหาสินค้าขาด และผู้วิจัยยังปรับปรุงระบบให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้อย่างง่ายด่ย เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการใช้งานซึ่งจะเป็นเหตุให้ข้อมูลผิดพลาดหรือไม่สมบูรณ์

            การดำเนินการวิจัยในการพัฒนาโปรแกรมนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบ ได้แก่      แผนภาพการไหลของข้อมูล พจนานุกรมมข้อมูล และแผนภาพความสัมพันธ์ โดยทำการพัฒนาโปรแกรมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ XP โปรแกรมไมโครซอฟต์ Visual Basic 2008 โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล SQL Server 2005 และโปรแกรม Crystal Report XI

            โครงการวิจัยเรื่องระบบสินค้าคงคลังเวชภัณฑ์และยา มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมระบบสินค้าคงคลังให้ร้านขายยา เรืองทอง ฟาร์มาซี ให้สามารถทำการตัดยอดจำนวนสินค้าให้ถูต้องแม่นยำ มีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการใช้งาน ใช้งานได้สะดวกและรวดเร็ว

Comments are closed.