PARTS  AUTOMOBILE  SYSTEM

โดย  นงค์ลักษณ์ สมนันท์, นันทนา  อารีราษฎร์

ปี      2550

 บทคัดย่อ

          การจัดโครงการวิจัยในครั้งนี้   มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบอะไหล่ยนต์ให้กับอู่ช่างย้าย

          โครงงานนี้ใช้ระบบข้อมูล Microsoft Access 2003 และ Microsoft Visual Basic 6.0 เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม

          จากการนำไปติดตั้งให้กับอู่ช่างย้ายใช้งานพบว่า สามารถทำงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และก่อให้เกิดประโยชน์ สะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการเพิ่ม แก้ไข  ลบข้อมูล  การสืบค้นหาข้อมูล  และการทำงานในด้านต่างๆ ซึ่งทำให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น