CAI for Mathematic for M.1

โดย  จิราวรรณ  ชาญฤทธิ์, วฐิตาภา  ทองไชย, พัสศรี  คำหา

ปี      2549

บทคัดย่อ

                โครงการวิจัยสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีแนวคิดเพราะวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ต้องทำความเข้าใจเป็นอย่างมาก การที่จะศึกษาในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ การจัดทำสื่อการสอนนั้นเพื่อทำให้นักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมนอกจากชั่วโมงเรียนได้ คณะผู้จัดทำโครงการวิจัยจึงได้คิดจัดทำสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นมาเพื่อเป็นการช่วยให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ศึกษาวิชาคณิตศาสตร์นอกเหนือจากห้องเรียนมากขึ้นโดยได้มีแบบสอบเพื่อวัดความเข้าใจของนักเรียน คณะผู้จัดทำได้ประยุกต์เทคนิคการสอนที่น่าสนใจเข้ามาใช้กับสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ด้วย ทำให้วิชาคณิตศาสตร์มีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น  นักเรียนก็จะให้ความสนใจวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้น

               ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดทำสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นี้ก็คือนักเรียนสามารถเรียนรู้และทบทวนวิชาคณิตศาสตร์นอกเวลาเรียนได้ทุกที่ที่ต้องการ  และผู้สอนจะมีเครื่องมือช่วยสอนเสริมเพื่อความเข้าใจ และเป็นการเสนอทางเลือกที่จูงใจให้นักเรียนนั้นเกิดความสนใจ และไม่คิดว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยากอีกต่อไป