โดย ศิริพร ลุนพรม และ สิริแข พงษ์สวัสดิ์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ศึกษาความเป็นไปได้ในการน ารากต้นธูปฤาษีมาใช้เป็นแหล่งคาร์บอนส าหรับการผลิตเอทานอล ด้วยกระบวนการทางชีวภาพ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนากระบวนการผลิตเอทานอล โดยเตรียมตัวอย่างรากธูปฤาษีและน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี จากนั้นเตรียมสารละลายน้ าเชื่อมจากการย่อยตัวอย่างรากต้นธูปฤาษีด้วยเอนไซม์ 2 ชนิด คือ เอนไซม์แอลฟาอะไมเลสและกลูโคอะไมเลส และน าไปใช้ในทดลองผลิตเอทานอลด้วยกระบวนการหมักแบบกะ โดยท าการแปรผันปริมาณเชื้อยีสต์ Saccharomyces cerevisiae TISTR 5048 ที่ความเข้มข้นเริ่มต้นร้อยละ 5 และร้อยละ 10 เปรียบเทียบระหว่างสภาวะการหมักแบบนิ่งและแบบเขย่าที่ความเร็ว 100 รอบต่อนาที ภายใต้อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ในฟลาสก์ขนาด 500 มิลลิลิตร ท าการหมัก 42 ชั่วโมง ผลการทดลองพบว่ารากต้นธูปฤาษีมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตเป็นองค์ประกอบสูงถึงร้อยละ 67.52 โดยน้ าหนัก เมื่อน ารากต้นธูปฤาษีมาเตรียมสารละลายน้ าเชื่อมและน าไปผลิตเอทานอลด้วยกระบวนการหมักแบบกะ พบว่าสภาวะที่ดีที่สุดของการหมักคือ ที่ความเข้มข้นของเชื้อเริ่มต้นร้อยละ 10 ในสภาวะเขย่ารองลงมาคือเชื้อเริ่มต้นร้อยะละ 10 ที่สภาวะนิ่ง ปริมาณเชื้อเริ่มต้นร้อยละ 5 ในสภาวะเขย่าที่ความเร็ว 100 รอบต่อนาที และที่ปริมาณเชื้อเริ่มต้นร้อยละ 5 ในสภาวะนิ่ง ตามล าดับ โดยสภาวะที่ดีที่สุดได้ปริมาณแอลกอฮอล์ เท่ากับ 20.54 กรัมต่อลิตร ผลได้ (yield) เท่ากับ 0.44 และอัตราผลผลิต เท่ากับ 0.49 กรัมต่อลิตรต่อชั่วโมง ตามล าดับ

 
DOWNLOAD : การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเอทานอลจากรากต้นธูปฤาษี