Learning Model for Car Service Center:Case Study of ISUZU Car

โดย วิวัฒน์ คูสกุล

ปี     2548

บทคัดย่อ(Abstract)

การศึกษานี้ เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาต้นแบบ (Model) ที่จะนำมาใช้ในการสร้างระบบการเรียนรู้สำหรับช่างซ่อมเครื่องยนต์ประจำศูนย์บริการ อีซูซุ เนื่องจากการพัฒนาความรู้ของบรรดาช่างผู้ให้บริการถือเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการให้บริการ เพื่อให้มีการพัฒนาความรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้ที่มีทั้งที่เป็นความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ที่เป็นความรู้เชิงวิชาการ และความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) ที่เป็นความรู้จากประสบการณ์ การสร้างระบบการเรียนรู้สำหรับช่างซ่อมเครื่องยนต์ประจำศูนย์บริการ จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และแนวทางการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ร่วมกับเครือข่ายการสื่อสาร ทั้งนี้ได้มีการรวบรวมข้อมูลทั้งจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต้นแบบสำหรับการเรียนรู้ของบรรดาช่างซ่อมเครื่องยนต์ ซึ่งจัดทำขึ้นในลักษณะเว็บดาต้าเบส (Web-Database) ที่เน้นความง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน รวมทั้งมีเครื่องมือช่วยในการสืบค้นข้อมูล (Search Engine) โดยคำนึงถึงแนวทางและวิธีการที่จะทำให้ผู้เรียนรู้ได้ประโยชน์ ทั้งนี้ นอกเหนือจากการเรียนรู้เชิงวิชาการแล้ว ผู้เรียนรู้ยังสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ทำงานกันได้อย่างกว้างขวาง อันเป็นการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

DOWNLOAD

Comments are closed.