โดย ประดับรัฐ ประจันเขตต์, สิริแข พงษ์สวัสดิ์ , วรกวี ชุมวรฐายี, และ วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์

ผลและการอภิปรายผล  

ผลการศึกษาปริมาณเซลล์แบคทีเรียที่ยึดเกาะบนวัสดุตัวกลางและน้าตัวอย่างในระบบ พบว่า อยู่ในช่วง 103 – 106 CFU/ml. แสดงว่ามีการสะสมของแบคทีเรียบนวัสดุตัวกลาง แบคทีเรียที่พบส่วนใหญ่เป็น แกรมบวก รูปท่อน สร้างเอนโดสปอร์ มีลักษณะคล้ายแบคทีเรียในสกุล Bacillus นอกจากนี้ยังพบแบคทีเรีย แกรมลบ รูปท่อนในระบบ ซึ่งจากการเติมออกซิเจนในน้า ทำให้แบคทีเรียกลุ่มที่ต้องการออกซิเจนสามารถ เจริญเติบโตได้ดี นอกจากนี้ยังพบว่าฟิ ล์มชีวภาพแบคทีเรียมีแนวโน้มในการกำจัดสารอินทรีย์ในน้าได้ จากการ ตรวจวัดคุณภาพน้าในระบบทั้งทางกายภาพและเคมีบางประการ พบว่าค่า pH อยู่ในช่วง 6.13 – 7.51 ค่า DO อยู่ในช่วง 3.6 – 6.5 mg/L. ค่า BOD อยู่ในช่วง 1.2 – 3.5 mg/L. ค่า COD อยู่ในช่วง 80 – 115 mg/L. และค่าการนำ ไฟฟ้ าอยู่ในช่วง 657 – 785 .s/cm.

DOWNLOAD : การกำจัดสารอินทรีย์ในนํ้าผิวดินโดยฟิล์มชีวภาพแบคทีเรีย