Factors Affecting Operational Satisfaction of SocialSecurity Office Employee, Pathumthani Province

โดย สุทธาทิพย์ วิจารณ์

ปี     2549

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านแรงจูงใจภายในและปัจจัยด้านแรงจูงใจภายนอกที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี ซึ่งประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยและแจกแบบสอบถามตามจำนวนประชากรทั้งหมดคือ 105คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตารางไขว้(Cross tabulation) การเปรียบเทียบตัวแปร (Compare Means) และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows

ผลการวิจัย พบว่า พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีสถานภาพสมรส จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี รายได้ต่อเดือน 6,001-12,000 บาท มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 6-10 ปี และ ปฏิบัติงานอยู่ในกลุ่มงานปฏิบัติการ

ปัจจัยด้านแรงจูงใจภายในโดยรวม มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากกว่าปัจจัยด้านแรงจูงใจภายนอกโดยรวม โดยเห็นด้วยกับปัจจัยด้านแรงจูงใจภายใน ด้านลักษณะงานมากที่สุดรองลงมาคือ ด้านความสำเร็จ ด้านความรับผิดชอบ ด้านโอกาสและความก้าวหน้า และด้านการได้รับการยอมรับ ตามลำดับ สำหรับปัจจัยด้านแรงจูงใจภายนอก ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับด้านความมั่นคงในอาชีพมากที่สุด รองลงมาคือด้านสัมพันธ์ภาพกับผู้ร่วมงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้านนโยบายและการบริหารงาน และด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ตามลำดับ

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีความคิดเห็เกี่ยวกับด้านขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านความตั้งใจในการปฏิบัติงาน และด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลางการเปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน พบว่า เพศชาย มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมสูงกว่าเพศหญิง โดยผู้ที่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีระดับการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญา สถานภาพโสด มีรายได้ต่อเดือน 12,001-18,000 บาท มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน16-20 ปี และปฏิบัติงานอยู่ในกลุ่มงานยุทธศาสตร์มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมสูงสุดด้านความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านแรงจูงใจภายในและปัจจัยด้านแรงจูงใจภายนอกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ของปัจจัยด้านแรงจูงใจภายในโดยรวม และปัจจัยด้านแรงจูงใจภายนอกโดยรวม มีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างสูง และความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

DOWNLOAD

Comments are closed.