Factors Which Effect to the Behavior of Using Products for Changing the Color of Hair Permanently of Women in Patumthani Province.

โดย กรองทอง เสาหะสกุล

ปี     2549

บทคัดย่อ (Abstract)

การศึกษาค้นคว้าอิสระมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านข้อมูลทั่วไปของผู้หญิงในจังหวัดปทุมธานี เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด กับพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมชนิดถาวรของผู้หญิงในจังหวัดปทุมธานี เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิง กับพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมชนิดถาวรของผู้หญิงในจังหวัดปทุมธานี และเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมชนิดถาวรของผู้หญิงในจังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการค้นคว้าอิสระครั้งนี้ คือ ประชากรเพศหญิงอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ใช้ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมชนิดถาวร และอาศัยอยู่ในจังหวัดปทุมธานี โดยแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน นำมาวิเคราะห์โดยโปรแกรม SPSS Version 11 โดยใช้สถิติ ANOVA PearsonCorrelation พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 24 – 32 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน / รับจ้างทั่วไป / ลูกจ้างชั่วคราว มีรายได้ต่อเดือน 5,001–10,000 บาทสถานภาพโสด ยี่ห้อของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมชนิดถาวรที่ใช้เป็นประจำมากที่สุด คือ ลอรีอัล โทนสีน้ำตาลอ่อน สถานที่ซื้อ คือ ร้านดีสเคาน์สโตร์ เช่น โลตัส บิ๊กซี ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านช่องทางการจัดจำหน่ายให้ความสำคัญมากที่สุด ด้านราคาให้ความสำคัญมาก ด้านการส่งเสริมการตลาดให้ความสำคัญมากและปานกลาง ด้านกลุ่มอ้างอิงที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมชนิดถาวรมากที่สุด คือ ตัวเอง ความถี่ในการใช้อยู่ที่ประมาณ 4 เดือนต่อครั้ง จำนวนเงินที่ซื้อผลิตภัณฑ์อยู่ที่ประมาณ 360 บาท ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน ผู้หญิงที่มีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมชนิดถาวรในด้านความถี่ในการใช้แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่ายการส่งเสริมการตลาด และกลุ่มอ้างอิงไม่มีความสัมพันธ์กับความถี่ในการใช้ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมชนิดถาวร ผู้หญิงที่มีระดับการศึกษา ยี่ห้อผลิตภัณฑ์ และสถานที่ซื้อผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมชนิดถาวรในด้านจำนวนเงินที่ซื้อผลิตภัณฑ์แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจำหน่าย มีความสัมพันธ์กับจำนวนเงินที่ซื้อผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมชนิดถาวร ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริมการตลาด และกลุ่มอ้างอิงไม่มีความสัมพันธ์กับจำนวนเงินที่ซื้อผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมชนิดถาวร

DOWNLOAD