The Influencing factors those Reacts Against the Decision-Making Process to the Secondary School Students for their Purchase of the Teenagers Attirein Nonthaburi Province

โดย กรทอง นาคสุวรรณ

ปี     2549

บทคัดย่อ (Abstract)

          การค้นคว้าอิสระมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษารายได้ สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัวซึ่งประกอบด้วย อาชีพ ระดับการศึกษาและรายได้ของครอบครัวมีผลกระทบต่อการซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) และเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูป รวมทั้งส่วนประสมทางการตลาด ทางด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อค่าใช้จ่ายในการซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) ในจังหวัดนนทบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการค้นคว้าอิสระครั้งนี้ คือ นักเรียนที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีสถานศึกษาอยู่ในจังหวัดนนทบุรี ปีการศึกษา 2549 ทั้งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสังกัดเอกชน โดยแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 420 ชุดเป็นชาย 201 คน หญิง 219 คน แล้วนำมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS โดยใช้สถิติ T-test(Independent Samples Test) Anova และ Correlation
          ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 16 ปี มีรายได้ 1,001 – 2,000 บาท ผู้ปกครองคือ บิดา การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับราชการ รายได้ของผู้ปกครอง 10,001 – 20,000 บาท
          ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปของนักเรียน สถานที่โชว์สินค้าเป็นแหล่งข้อมูลในการเลือกซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปมากที่สุด นิยมซื้อเสื้อผ้าจากร้านจำหน่ายเสื้อผ้าทั่วไปประเภทของเสื้อผ้าที่เลือกซื้อส่วนใหญ่ซื้อเสื้อยืด ดารา นักร้องและตนเองมีอิทธิพลต่อการซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูป ซื้อเสื้อผ้าเฉลี่ยประมาณ 2 ครั้งต่อเดือน และค่าใช้จ่ายในการซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปเฉลี่ยอยู่ที่ 334.77 บาทต่อครั้ง
          ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด นักเรียนให้ความสำคัญมากในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการจัดจำหน่าย ส่วนด้านการส่งเสริมการตลาด นักเรียนให้ความสำคัญปานกลาง
          ผลการวิเคราะห์สมมุติฐาน เพศ อายุ ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจะมีค่าใช้จ่ายในการซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปไม่แตกต่างกัน รายได้ของนักเรียน ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ของผู้ปกครองที่แตกต่างกันจะมีค่าใช้จ่ายในการซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่แตกต่างกัน ส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูป คือ ตรายี่ห้อ ส่วนประสมทางการตลาดที่ไม่มีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูป คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพทำเลที่ตั้งและความรู้ของพนักงานขาย

DOWNLOAD

Comments are closed.