Job Satisfaction in Subordinates Toward Morale in Implementation A Caste Study on Independent Organization, Ministry of Commerce

โดย สุรัชาณี เนียมประเสริฐ

ปี     2549

บทคัดย่อ (Abstract)

ในองค์กรชั้นนำต่าง ๆ ผู้นำ ผู้บริหาร หรือผู้บังคับบัญชามีความสำคัญมากต่อกระบวนการบริหาร ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานเอกชนหรือราชการก็ตาม ความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพมีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กรในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เป็นอย่างมาก ความล้มเหลวขององค์กรต่าง ๆเท่าที่เป็นมา ก็เนื่องจากการขาดผู้นำหรือผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ แต่ผู้นำก็มิได้เป็นสิ่งกำหนดถึงความมีประสิทธิภาพของผลการปฏิบัติงานขององค์กรนั้นแต่เพียงอย่างเดียว ความสามารถของสมาชิกกลุ่มทักษะ การจูงใจ และการสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของผลงานเช่นกัน

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้กรอบแนวความคิดหาความแตกต่างระหว่างข้อมูลทั่วไป และขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม วัดระดับความคิดเห็นตามแบบมาตราส่วนประเมินค่าแบบลิเคอร์ท เป็นการวัดระดับมาตรฐานอันตรภาพ (Interval scale) ใช้สถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมานด้วย t-test, One wayANOVA, LSD และวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วยค่าสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน

ผลการวิจัยพบว่า หน่วยงาน ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ตำแหน่งงานมีความคิดเห็นต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน แตกต่างกันอย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่0.05 ส่วนการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานทั้ง 4 ด้านคือ ความมั่นคงในการทำงาน ค่าตอบแทน (รายได้) และสวัสดิการ โอกาสก้าวหน้าในการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีความสัมพันธ์กับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน อย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01

DOWNLOAD