Marketing Factors Concerning MP3 Buying of Youths, in Bangkok Metropolis

โดย จาริณี สุขสำเนียง

ปี     2549

บทคัดย่อ (Abstract)

การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดในการเลือกซื้อเครื่องเล่นMP3 ของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ที่ได้รับต่อเดือน และเพื่อศึกษาข้อมูลด้านปัจจัยทางการตลาด ได้แก่ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจำหน่ายและด้านส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องเล่น MP3 ของวัยรุ่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t-Test ใช้กับกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ม ใช้ One way Anova กับกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่ม และการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว ในกรณีที่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติจะใช้การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธี Least Significant Difference (LSD)

จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 14-19 ปี ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ส่วนใหญ่จะได้รับรายได้จากผู้ปกครอง รายได้รวมของผู้ปกครองอยู่ระหว่าง 20,000-40,000 บาท อาชีพของผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพส่วนตัว ในการเลือกซื้อผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเลือกซื้อเครื่องเล่น MP3 ด้วยตนเอง ยี่ห้อที่เลือกซื้อมากที่สุดคือยี่ห้อโซนี่ เหตุผลที่เลือกซื้อเครื่องเล่น MP3 ส่วนใหญ่ไว้ฟังเพลง ขนาดความจุที่เลือก 512 MB ราคาที่เลือกซื้ออยู่ระหว่าง 2,001-4,000 บาท เมื่อมองในภาพรวมของปัจจัยทางการตลาดผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด สำหรับการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุ ระดับการศึกษา ยี่ห้อเครื่องเล่น MP3 ขนาดความจุ ราคาแตกต่างกันมีปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ.05

DOWNLOAD

Comments are closed.