Personnel’s Welfare Satisfaction of Lion Corporation (Thailand) Ltd., : A Case Study of Head Office Bangkok

โดย วรรณพร ภูยาธร

ปี     2549
บทคัดย่อ (Abstract)

การค้นคว้าอิสระมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงอใจในการจัดสวัสดิการพนักงานของพนักงานบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด สำนังานใหญ่ กรุงเทพฯ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ พนักงานบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้จำนวนทั้งหมด 242 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างกับกลุ่มตัวอย่างที่มี 2 กลุ่ม โดยใช้ Independent t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยใช้ One Way ANOVA สำหรับกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows

ผลการวิจัยวิเคราะห์ลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โสด อายุ 26-30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อายุการทำงาน 6-15 ปี ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการ รายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจเกี่ยวกับสวัสดิการทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินโดยรวมระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสวัสดิการของบริษัท ระดับความคิดเห็น เห็นด้วยในระดับมาก

ส่วนการทดสอบสมมติฐานพบว่า สถานภาพที่แตกต่างกัน ระดับความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการที่ไม่เป็นตัวเงินแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนตำแหน่งงาน อายุการทำงานและระดับเงินเดือนแตกต่างกัน ระดับความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินจะแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ส่วนการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความพึงพอใจกับปัจจัยส่วนบุคคล และพฤติกรรมการใช้บริการสามารถสรุปผล ได้ดังนี้

DOWNLOAD

Comments are closed.