Credit Card Usage Behavior of Operator-Level Employees in Minebea Thai Co., Ltd.

โดย ปิยะนันท์ ปัญจมทุม

ปี     2549

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้ ลักษณะประชากรศาสตร์ความคิดเห็นการใช้บัตร สถานะของพนักงานที่ใช้บัตรเครดิต และปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของพนักงานในระดับปฏิบัติการ บริษัท มินีแบไทย จำกัด ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 300 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ความถี่ ตารางและสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ ค่าไคสแควร์ ผลการศึกษาพบว่าพนักงานยังมีลักษณะประชากรศาสตร์ดังนี้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 30 – ต่ำกว่า 40 ปี สถานภาพโสด มีจำนวนสมาชิกในครอบครัวประมาณ 3 – 4 คน ค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว โดยเฉลี่ยต่อเดือน 4,001 – 8,000 บาทการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / อาชีวะศึกษา และรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน 7,001 – 10,000บาท ความคิดเห็นของพนักงานต่อเหตุผลในการใช้บัตรเครดิต ได้แก่ เผื่อไว้ใช้กรณีฉุกเฉิน ความพอใจในการใช้บัตรเครดิต ได้แก่ มีสถานที่ให้บริการรับชำระค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตอย่างพอเพียง เช่นธนาคาร, เคาน์เตอร์เซอร์วิส ปัจจัยจากสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ที่มีผลกระทบต่อการใช้บัตรเครดิตได้แก่ อัตราดอกเบี้ยหนี้บัตรเครดิตที่สูงขึ้น มีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น สินค้ามีราคาที่สูงขึ้นสถานะของพนักงานที่ใช้บัตรเครดิต ส่วนใหญ่มีบัตรจำนวน 1 ใบ เป็นบัตรเครดิตในประเทศ เช่นAeon, Quick Cash, Big C วงเงินบัตรเครดิต 10,000 – 30,000 บาท ส่วนใหญ่ไม่มียอดค้างชำระบัตรเครดิตครั้งล่าสุด แต่มีภาระหนี้สินอื่น ๆ และไม่เคยมีปัญหาในการชำระค่าใช้จ่าย เช่น ชำระค่าใช้จ่ายไม่ตรงตามกำหนด พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต มียอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเฉลี่ยต่อเดือน 1,001 – 5,000 บาท มีลักษณะการใช้บัตรเครดิต เมื่อใช้แทนเงินสดในการซื้อสินค้าและบริการสถานที่ใช้บัตรเครดิต คือ ห้างสรรพสินค้า และยอดการชำระค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตเฉลี่ยต่อเดือนเป็นแบบชำระค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามที่กำหนด โดยปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต ได้แก่ เพศ จำนวนสมาชิกภายในครอบครัว ค่าใช้จ่ายในครอบครัว รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่วนปัจจัยทางด้านความคิดเห็นที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต ได้แก่ เหตุผลในการใช้ ระดับความพอใจ ปัจจัยจากสภาวะเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการใช้บัตร และปัจจัยทางสถานะของผู้ใช้บัตรเครดิตที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต ได้แก่ จำนวนบัตรเครดิตประเภทบัตรเครดิต วงเงินบัตรเครดิต ยอดค้างชำระค่าใช้จ่าย หนี้สินอื่นๆ และปัญหาในการชำระค่าใช้จ่าย

ข้อเสนอแนะ คือ ควรศึกษาหาความสัมพันธ์ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงกับรายได้ที่ได้รับต่อเดือนว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ เกี่ยวกับความรู้ของพนักงานเรื่องอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการใช้บัตรเครดิต ว่าพนักงานมีการศึกษาข้อมูลการใช้บัตรเครดิต ก่อนนำไปใช้จ่ายจริงหรือไม่ และปัจจัยเรื่องเงินออมของพนักงาน

DOWNLOAD

Comments are closed.