Consumer Behavior of Y-Tel 1234 Economy Long Distance Telephone Service

โดย นิธิวรรณ สุวรรณ

ปี     2549

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการในการเลือกใช้บริการโทรศัพท์ และศึกษาถึงปัจจัยราคาที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้ใช้บริการโทรศัพท์ทางไกลราคาประหยัด(Y-Tel 1234) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการค้นคว้าครั้งนี้คือผู้ใช้บริการที่เข้ามาใช้บริการที่ศูนย์บริการลูกค้าในเขตนครหลวงที่ 1-4 จำนวน 400 ราย นำแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมSPSS for Windows ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ค่า ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า Chi-Square

จากการศึกษาพบว่าราคามีอิทธิพลต่อช่วงเวลา ช่วงวัน ช่วงความถี่ และระยะเวลาต่อครั้งที่ใช้บริการ โดยพบว่าราคาวันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) ช่วงเวลา 07.00-17.59 น. อัตราค่าบริการ 2.00บาท/นาที และหยุดราชการและหรือวันนักขัตฤกษ์ ช่วงเวลา 22.00-06.59 น. อัตราค่าบริการ 0.50 บาทและ 1.50 บาท/นาที มีอิทธิพลต่าช่วงเวลา ที่ใช้บริการโทรศัพท์ทางไกลราคาประหยัด Y-Tel 1234วันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) 18.00-21.59 น. อัตราค่าบริการ 1.00 บาท/นาที และหยุดราชการและหรือวันนักขัตฤกษ์ ช่วงเวลา 07.00-17.59 น. อัตราค่าบริการ 4.50 บาท 6.00 บาท/นาที มีอิทธิพลต่อช่วงวันในสัปดาห์ที่การใช้บริการโทรศัพท์ทางไกลราคาประหยัด Y-Tel 1234 ราคาวันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์)ช่วงเวลา 07.00-17.59 น. อัตราค่าบริการ 6.00 บาท 8.00 บาท/นาที และช่วงเวลา 18.00-21.59 น.อัตราค่าบริการ 2.00 บาท 3.00 บาท/นาที และหยุดราชการและหรือวันนักขัตฤกษ์ ช่วงเวลา 07.00-17.59 น. อัตราค่าบริการ 3.00 บาท/นาที และช่วงเวลา 18.00-21.59 น. อัตราค่าบริการ 1.50 บาท/นาทีมีอิทธิพลต่ความถี่ในการใช้บริการโทรศัพท์ทางไกลราคาประหยัด Y-Tel 1234 และราคาวันธรรมดา(จันทร์-ศุกร์) ช่วงเวลา 07.00-17.59 น. อัตราค่าบริการ 2.00 บาท 8.00 บาท/นาที และวันหยุดราชการและหรือวันนักขัตฤกษ์ ช่วงเวลา 07.00-17.59 น. อัตราค่าบริการ 1.50 บาท/นาที มีอิทธิพลต่อระยะเวลาต่อครั้งที่ใช้บริการโทรศัพท์ทางไกลราคาประหยัด Y-Tel 1234
DOWNLOAD