Cost Analysis of Alternative of Gasoline to Natural Gas (NGV) Fuel Engine System : A Case Study of Cars, Toyota Corolla Altis

โดย ปิตินันต์ ไชยเสน

ปี     2549

บทคัดย่อ (Abstract)

การค้นคว้าอิสระมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนการเปลี่ยนแปลงระบบเชื้อเพลิงจากน้ำมันเป็นก๊าซธรรมชาติ (NGV) โดยทำการเก็บตัวอย่างจากรถยนต์ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น COROLLA ALTIS ขนาดเครื่องยนต์ 1,598 ซีซี/4 สูบ 16 วาล์ว DOHC VVT-i ที่เข้ามารับบริการเปลี่ยนระบบเชื้อเพลิง ณ บริษัท ซีเอ็นจีออโต จำกัด และเข้ารับการเติมเชื้อเพลิงที่ สถานีบริการ เอส.เอส.บี เซอร์วิสจังหวัดปทุมธานีโดยแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 120 ตัวอย่าง

ผลการวิเคราะห์ต้นทุนของการเปลี่ยนแปลงระบบเชื้อเพลิงมีดังนี้
กรณีที่ผู้ติดตั้งไม่กู้ยืมเงินทุน ในการติดตั้งอุปกรณ์การเปลี่ยนแปลงระบบเชื้อเพลิงจากน้ำมันเป็นก๊าซธรรมชาติ (NGV) มีต้นทุนเท่ากับ 40,000 บาท

กรณีที่ผู้ติดตั้งกู้เงินทุนทั้งหมด ในการติดตั้งอุปกรณ์การเปลี่ยนแปลงระบบเชื้อเพลิงจากน้ำมันเป็นก๊าซธรรมชาติ (NGV) มีต้นทุนเท่ากับ 42,703 บาท กรณีกำหนดอายุโครงการกู้ยืม 1 ปีมีต้นทุนเท่ากับ 45,288 บาท กรณีกำหนดอายุโครงการกู้ยืม 2 ปี และมีต้นทุนเท่ากับ 48,000บาท กรณีกำหนดอายุโครงการกู้ยืม 3 ปี

ผลการวิเคราะห์ระยะทางคุ้มทุนจากการเปลี่ยนแปลงระบบเชื้อเพลิงมีดังนี้
กรณีที่ผู้ติดตั้งไม่กู้ยืมเงินทุน ในการติดตั้งอุปกรณ์การเปลี่ยนแปลงระบบเชื้อเพลิงคำนวณได้ระยะทางที่คุ้มทุนเท่ากับ 18,127.48 กิโลเมตร 15,841.24 กิโลเมตร และ 20,554.59 กิโลเมตรและมีค่าความไวต่อเหตุเปลี่ยนแปลงของอัตราราคาน้ำมันอัตราที่ 0%, 10% และ -10% ลำดับ

กรณีที่ผู้ติดตั้งกู้เงินทุนทั้งหมด กรณีกำหนดอายุโครงการกู้ยืมเท่ากับ 1 ปี และในการติดตั้งอุปกรณ์การเปลี่ยนแปลงระบบเชื้อเพลิงคำนวณได้ระยะทางที่คุ้มทุนเท่ากับ 19,135.36 กิโลเมตร16,918.17 กิโลเมตร และ 22,021.34 กิโลเมตร และค่าความไวต่อเหตุเปลี่ยนแปลงของอัตราราคาน้ำมันอัตราที่ 0%, 10% และ -10% ตามลำดับ

กรณีที่ผู้ติดตั้งกู้เงินทุนทั้งหมด กรณีกำหนดอายุโครงการกู้ยืมเท่ากับ 2 ปี และในการติดตั้งอุปกรณ์การเปลี่ยนแปลงระบบเชื้อเพลิงคำนวณได้ระยะทางที่คุ้มทุนเท่ากับ 20,293.71 กิโลเมตร17,942.30 กิโลเมตร และ 23,354.38 กิโลเมตร และค่าความไวต่อเหตุเปลี่ยนแปลงของอัตราราคาน้ำมันอัตราที่ 0%, 10% และ -10% ตามลำดับ

กรณีที่ผู้ติดตั้งกู้เงินทุนทั้งหมด กรณีกำหนดอายุโครงการกู้ยืมเท่ากับ 3 ปี และในการติดตั้งอุปกรณ์การเปลี่ยนแปลงระบบเชื้อเพลิงคำนวณได้ระยะทางที่คุ้มทุนเท่ากับ 21,508.96 กิโลเมตร19,016.75 กิโลเมตร และ 24,752.92 กิโลเมตร และค่าความไวต่อเหตุเปลี่ยนแปลงของอัตราราคาน้ำมันอัตราที่ 0%, 10% และ -10% ตามลำดับ

ผลการวิเคราะห์ในการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงระบบเชื้อเพลิงปรากฏว่า
ทั้ง 2 กรณี คือ กรณีที่ผู้ติดตั้งไม่กู้ยืมทุนและกรณีที่ผู้ติดตั้งกู้เงินทุนทั้งหมด โดยอายุโครงการกู้ยืมเท่ากับ 1 ปี, 2 ปี และ 3 ปี และค่าความไวต่อเหตุเปลี่ยนแปลงของอัตราราคาน้ำมันอัตราที่ 0%,10% และ -10% ตามลำดับ ในการติดตั้งอุปกรณ์การเปลี่ยนแปลงระบบเชื้อเพลิง อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) สูงกว่า อัตราคิดลด (Discount Rate) 12.25% และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) มากกว่า 1 สรุปว่าคุ้มทุนทุกกรณี

ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยฉบับนี้เป็นการวิเคราะห์ทางการเงินเท่านั้นหากพิจารณา โดยนำตัวแปรที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ มาศึกษาเพิ่มเติม เช่น มูลค่าของค่าเสื่อมราคาของรถยนต์ ค่าเสื่อมโอกาสในการเติมเชื้อเพลิง มูลค่าการเพิ่มคุณค่าหลังการเปลี่ยนแปลงระบบเชื้อเพลิงและมูลค่าของการลดมลพิษหลังการเปลี่ยนแปลงระบบเชื้อเพลิง อาจทำให้ผลการศึกษาเปลี่ยนแปลงไป

DOWNLOAD