ศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการลงทุนโรงงานบดย่อยพลาสติกรีไซเคิลในจังหวัดนนทบุรี

โดย อโนชา กุลชาติเกรียงไกร

ปี      2551

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การค้นคว้าแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการลงทุนโรงงานบดย่อยพลาสติกรีไซเคิลในจังหวัดนนทบุรี สถานที่ตั้งโครงการ ซอยนนทบุรี20 ถนนนนทบุรี1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการตลาด ด้านเทคนิคด้านการจัดการ และด้านการเงิน สำหรับข้อมูลที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ด้านต่างๆ ได้รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ จากการสัมภาษณ์โรงงานบดย่อยพลาสติกรีไซเคิลมีจำนวน 3 ราย ประกอบด้วยจังหวัดชลบุรี 1 ราย จังหวัดนนทบุรี 1 ราย และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ราย โดยมีโครงสร้างคำถามเกี่ยวข้องในประเด็นด้านการตลาด ด้านเทคนิค ด้านการจัดการ และด้านการเงิน และข้อมูลทุติยภูมิ จากงานวิจัยต่างๆ ศึกษาค้นคว้าจากห้องสมุดสภาวิจัยแห่งชาติ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Web Site ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาประกอบการวิเคราะห์ประมวลผล ภายใต้สมมติฐานการยอมรับโครงการการลงทุนโรงงานบดย่อยพลาสติกรีไซเคิลในจังหวัดนนทบุรี ที่อัตราผลตอบแทนการลงทุนมากกว่าร้อยละ 13 โดยสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้

การวิเคราะห์ด้านการตลาด พบว่า ธุรกิจนี้อยู่ในช่วงการเจริญเติบโต (Growth Rate)สามารถดำเนินการตามโครงการยอมรับได้ กลยุทธ์ที่ใช้ในระดับธุรกิจ ของธุรกิจบดย่อยพลาสติกรีไซเคิลเป็นตลาดเฉพาะ (Niche Market) ที่เจาะเฉพาะกลุ่มลูกค้า ตลาดมีขนาดเล็ก แต่มีปริมาณความต้องการของวัตถุดิบเป็นจำนวนมาก โดยใช้กลยุทธ์ด้านการตลาดที่เรียกว่า “Push Strategy”คือ การผลักช่องทางจัดจำหน่าย เพื่อสินค้าของตนเข้าไปเต็มช่องทางเหล่านั้น เมื่อสินค้าไปเข้าไปในช่องทางได้เป็นจำนวนมากก็จะเกิดยังผลให้ต้นทุนต่อหน่วยต่ำ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ธุรกิจที่วางไว้เนื่องจากตลาดเป็นของผู้ผลิต กล่าวคือ อุปสงค์ (Demand) มากกว่าอุปทาน (Supply) คือมีคู่แข่งน้อยรายแต่ปริมาณความต้องการของลูกค้ามีมากกว่าปริมาณการผลิต และเน้นการสร้างความเชื่อถือให้กับลูกค้า คือเรื่องของการส่งมอบตรงเวลา คุณภาพของวัตถุดิบ รวมถึงการหาแหล่งวัตถุดิบที่มีราคาถูกเพื่อส่งผลต่อกำไรของกิจการ และการหาตลาดเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับกับการขยายกิจการในอนาคต ซึ่งโครงการคาดว่าจะมีรายได้จากการจำหน่ายเกล็ดพลาสติกประมาณ 33,696,000 บาทในปีแรก

การวิเคราะห์ด้านเทคนิค พบว่า ใช้กลยุทธ์การเลือกทำเลที่ตั้ง ใกล้แหล่งวัตถุดิบเพื่อลดต้นทุนการขนส่ง โดยโครงการตั้งห่างจากแหล่งชุมชนพอสมควร เพื่อไม่ให้มีเสียงรบกวนชุมชนจากกระบวนการผลิต มีการคมนาคมที่สะดวก มีถนนหลายสายเพื่อเข้าออกได้ง่าย กิจการเลือกกลยุทธ์ในการจัดวาง Layout Strategy ในเรื่องของการไหลวัตถุดิบตามกระบวนการผลิตตามขั้นตอน และได้นำกลยุทธ์ด้านการผลิตมาใช้คือ Mass Production และนำหลักการกลยุทธ์ในด้านกระบวนการผลิต คือ Six Sigma เป็นการปรับปรุงเพื่อการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า เพื่อการลดรอบเวลา (Cycle Time) และเพื่อการลดข้อบกพร่องต่างๆ ที่เกิดขึ้น อย่างต่อเนื่อง

การวิเคราะห์ด้านการจัดการ พบว่า โครงการจะมีการดำเนินงานในรูปแบบกิจการเจ้าของคนเดียว โดยโครงสร้างของบุคลากรในโรงงานแบ่งเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายผลิต จำนวน 13 คน ฝ่ายบริหาร 2 คน รวมทั้งหมด 15 คน เปิดทำการวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา08.00–17.00น.

การวิเคราะห์ด้านการเงิน จากผลการวิเคราะห์ด้านการตลาด ด้านเทคนิค และด้านการจัดการ โครงการลงทุนโรงงานบดย่อยพลาสติกรีไซเคิลในจังหวัดนนทบุรี พบว่า ใช้เงินลงทุนในโครงการทั้งสิ้นจำนวน 7,030.000.00 บาท โดยมีแหล่งที่มาของเงินทุน 2 แหล่งคือ แหล่งเงินทุนส่วนของเจ้าของ จำนวน 4,030,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.33 และจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 3,000,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.67 โดยการกู้ยืมดังกล่าวมีอายุครบกำหนดชำระ 5 ปีอัตราดอกเบี้ย เงินกู้ยืมระยะยาว (Fixed Loan: F/L) ร้อยละ 7.50 เพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและใช้ในการบริหารสภาพคล่อง โดยใช้ที่ดินของโครงการเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน ผลจากการวิเคราะห์โครงการลงทุนโรงงานบดย่อยพลาสติกรีไซเคิลในจังหวัดนนทบุรี มีระยะเวลาคืนทุน 3 ปี18 วัน มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ 5,163.643.00 บาท โดยโครงการมีอัตราผลตอบแทนการลงทุน เท่ากับร้อยละ 34.43 และพบว่าในปีแรก ยอดขาย ณ จุดคุ้มทุน เฉลี่ยปีแรกเท่ากับ 19,676,589.00 บาท และยอดขาย ณ. จุดคุ้มทุน เฉลี่ยปีแรกเท่ากับ 726,540 กิโลกรัม

DOWNLOAD