แผนธุรกิจการเปิดสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในเขตอำเภอลำลูกกา

โดย ยุทธ์ดนัย นิลทรานนท์

ปี     2550

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

แผนธุรกิจฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงโดยผู้บริหารเล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะพัฒนากิจการให้เจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันได้ จึงมีแนวทางที่จะเพิ่มยอดขายน้ำมันเชื้อเพลิงโดยจะเปลี่ยนรูปแบบจากปั๊มลอยไปเป็นสถานีบริการมาตรฐาน ผู้บริหารได้ตัดสินใจจะเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เป็นการลงทุนก่อสร้างโดยเจ้าของกิจการเองทั้งหมดตั้งอยู่บ้านเลขที่ 17/3 หมู่ 18 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงใช้เงินลงทุน 4,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นส่วนของหุ้นส่วน 3,000,000 บาท และเงินกู้ยืมระยะเวลา 1,000,000 บาท

จากการวิจัยตลาดพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 99 ต้องการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่ และมีความพึงพอใจสถานีบริการน้ำมัน เจ็ท มากที่สุด รองลงมาคือ ปตท. และเอสโซ่ ตามลำดับเหตุผลที่ใช้บริการสถานีบริการน้ำมัน 5 อันดับแรก คือ 1.บริการรวดเร็วประทับใจ 2.ความเชื่อถือในคุณภาพของน้ำมัน 3.ห้องน้ำสะอาด 4.ลานบริการกว้างขวาง 5.ความสะอาด และสวยงามของสถานีบริการ

กลยุทธ์ที่จะนำมาใช้ระดับองค์การคือ กลยุทธ์เติบโต (Growth Strategy) โดยเน้นการเจริญเติบโตมุ่งเน้นความเชี่ยวชาญ (Concentration Growth Strategy) โดยเลือกการเจริญเติบโตแนวดิ่ง (Vertical Growth Strategy) ขยายกิจการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยขยายไปข้างหน้าเพื่อใกล้ชิดลูกค้า (Forward Integration) กลยุทธ์ระดับธุรกิจ จะเน้นความแตกต่าง (Differention) เนื่องจากเป็นการสร้างความแตกต่างในสายตาของลูกค้าเมื่อเปรียบเทียบกับบริการของคู่แข่งในแง่ของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าจะมีผลต่อการเลือกซื้อสินค้า และบริการของผู้บริโภคห้างหุ้นส่วนพเยาว์บริการ ตั้งเป้าหมายไว้ว่าปีแรกจะมียอดขายน้ำมันเชื้อเพลิง 160,000ลิตรต่อเดือน และมียอดขายเพิ่มขึ้นปีละ 2% ซึ่งจะทำให้คืนทุนได้ใน 10 ปี 2 เดือน และคาดว่าโครงการนี้จะมี NPV 153,233 บาท และ IRR 8.45%

DOWNLOAD