แผนธุรกิจขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากผู้ก่อกำเนิดไปยังผู้ประกอบกิจการบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในเขตจังหวัดสระบุรี

โดย จรัญ ทรงสะอาด

ปี      2550

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

บริษัท ส.ทรงสอาด จำกัด ประกอบกิจการประเภทขนส่งสัตว์ สิ่งของไม่ประจำทางทั่วราชอาณาจักร สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 36 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรีจัดทำแผนธุรกิจฉบับนี้ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยผู้บริหารเล็งเห็นถึงความสำคัญและโอกาสทางกฏหมายที่จะพัฒนากิจการให้เจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันได้ จึงมีแนวทางที่จะเพิ่มยอดขนส่งโดยจะเปลี่ยนรูปแบบจากระบบส่วนบุคคลเป็นบริษัทจำกัด ใช้เงินลงทุนครั้งแรกเป็นเงิน 15,000,000 บาท แบ่งเป็นส่วนของผู้ถือหุ้น 14,000,000 บาท กู้จากสถาบันการเงิน 1,000,000 บาท

จากการวิจัยตลาดพบว่า โรงงานอุตสาหกรรมที่มีอยู่ในจังหวัดสระบุรีจำนวน 1,366โรงงาน เป็นผู้ก่อกำเนิดของเสียอุตสาหกรรม แบ่งออกเป็นของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียอันตราย 15,252 ตันต่อปีและไม่เป็นของเสียอันตราย 183,485 ตัน ต่อปี และโรงงานทั่วประเทศที่กำเนิดของเสียอุตสาหกรรม 9,695,801 ตันต่อปี แบ่งเป็นของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียอันตราย1,539,872 ตันต่อปี ของเสียอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นของเสียอันตราย 8,155,929 ตันต่อปี ที่ได้ขออนุญาตนำออกไปบำบัดและกำจัด และมีจำนวนโรงงานที่เปิดใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 ถึง ปี พ.ศ. 2550มีจำนวน 6,116, 5,207 และ 3,345 โรงงาน

โอกาสทางธุรกิจ จากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2548 หมวด 2 กำหนดให้ผู้ก่อกำเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ดังนี้
1. ต้องไม่ครอบครองสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไว้ภายในโรงงานเกินระยะเวลา90 วัน หากเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด ต้องขออนุญาตต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามแบบ สก. 1
2. ห้ามมิให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ไห้นำออกไปเพื่อการจัดการด้วยวิธีการและสถานที่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดของเสียอุตสาหกรรมเหล่านี้จะถูกกำจัดด้วยวิธีการและสถานที่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ดังนี้
1. การนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Reuse)
2. การบำบัด (Treatment)
3. การกำจัด (Disposal)
กลยุทธ์ที่จะนำมาใช้ระดับองค์การคือ กลยุทธ์เติบโต (Growth Strategy) โดยเน้นการเจริญเติบโตมุ่งเน้นความเชี่ยวชาญ (Concentration Growth Strategy) โดยเลือกการเจริญเติบโตแนวดิ่ง (Vertical Growth Strategy) ขยายกิจการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยขยายไปข้างหน้าเพื่อใกล้ชิดลูกค้า (Forward Integration) และเจริญเติบโตในระนาบ (Horizontal Integration) โดยเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดให้มากขึ้น กลยุทธ์ระดับธุรกิจ จะเน้นความแตกต่าง (Differention)เนื่องจากเป็นการสร้างความแตกต่างในสายตาของลูกค้าเมื่อเปรียบเทียบกับบริการของคู่แข่งในแง่ของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าจะมีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค

บริษัท ส.ทรงสอาด จำกัด ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะมียอดขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในปีแรกเท่ากับ 20,000 ตันต่อปี และเพิ่มขึ้นปีละ 15,000 ตันต่อปีโดยประมาณ ซึ่งจะทำให้คืนทุนได้ภายใน 4 ปี 7 เดือน และคาดว่าโครงการนี้จะมี NPV 34,876,934 บาท และ IRR 52.49% ในปีที่ 10
จากผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการ ทั้ง 2 กรณี คือ กรณีราคาค่าขนส่งลดลง 10% และกรณีต้นทุนเพิ่มขึ้น 15%
1. กรณีราคาค่าขนส่งลดลง 10% มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของโครงการเท่ากับ20,388,228 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ของโครงการเท่ากับ 41.94% ระยะเวลาคืนทุน 6 ปี2 เดือน
2. กรณีต้นทุนเพิ่มขึ้น 15% มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของโครงการเท่ากับ 21,802,174บาท อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ของโครงการเท่ากับ 43.58% ระยะเวลาคืนทุน 5 ปี 9 เดือนจะเห็นได้ว่าการที่ราคาค่าขนส่งลดลง 10% ให้ผลตอบแทนน้อยกว่าและระยะเวลาคืนทุนนานกว่าต้นทุนเพิ่มขึ้น 15% ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องตัดสินใจได้ว่า ยอมให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นดีกว่าราคาค่าขนส่งลดลง

DOWNLOAD