แผนธุรกิจขึ้นรูปชิ้นส่วนแม่พิมพ์ด้วยเครื่องจักร CNCบริษัท เค็น พาร์ท แอนด์ โมลด์ จำกัด สาขาวังน้อย

โดย ขนิษฐ แก้วพิบูลย์

ปี      2551

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

บริษัท เค็น พาร์ท แอนด์ โมลด์ จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2546 โดยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท มีพื้นที่ประมาณ 200 ตารางเมตรจากการประกอบการที่ผ่านมาส่งผลให้บริษัทฯ เห็นช่องทางและโอกาสในการขยายธุรกิจเพื่อต่อยอดธุรกิจต่อไป ประกอบกับเป้าหมายของกิจการที่ต้องการเพิ่มกำไร และเติบโตตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industry) รวมถึงภาวะทางเศรษฐกิจ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องมีการปรับตัวทางธุรกิจ ซึ่งต้องกำหนดทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน การวางแผนธุรกิจจึงมีความจำเป็นเร่งด่วน โดยวางเป้าหมายไปที่การรับจ้างผลิตและขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะด้วยเครื่องจักร CNC เพื่อเพิ่มความเป็นเลิศและความชำนาญเฉพาะทางในการขึ้นรูปโลหะแม่พิมพ์ด้วยเครื่องจักร CNC ให้สามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรม และมีแนวทางสำหรับเตรียมพร้อมกับปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต จึงได้กำหนด “ แผนธุรกิจขึ้นรูปชิ้นส่วนแม่พิมพ์ด้วยเครื่องจักร CNC บริษัท เค็น พาร์ท แอนด์ โมลด์ จำกัด สาขาวังน้อย ”

 จากการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพบว่า ระยะคืนทุนเท่ากับ 3.14 ปี มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) อยู่ที่ 4,238,045 บาท และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) อยู่ที่ 24.77%หากการบริหารและจัดการบริษัทให้มีประสิทธิภาพตามแผนธุรกิจที่วางไว้เป็นไปตามเป้าหมายบริษัทจะสามารถทำกำไรได้และสามารถดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้ได้อย่างประสบความสำเร็จ

DOWNLOAD