แผนธุรกิจ บริษัทไทยสแตนดาร์ดก๊าซ จำกัด Business Plan Thai Standard Gas Co., Ltd.

โดย ทศพล อินทรแพทย์

ปี      2552

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

แผนธุรกิจฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจของ บริษัทไทยสแตนดาร์ดก๊าซ จำกัด ซึ่งดำเนินการจดทะเบียนก่อตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2547 ด้วยทุนจดทะเบียน 500,000 บาท และเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นอีก 2,000,000 บาท เพื่อประกอบกิจการจำหน่ายก๊าซอุตสาหกรรม โดยใช้กลยุทธ์ระดับองค์กร คือ กลยุทธ์เติบโต (Growth Strategy) จากภายใน(Internal) แบบมุ่งเน้น (Concentration) ไปที่การจำหน่ายก๊าซอาร์กอนอุตสาหกรรมให้แก่ กลุ่มผู้ผลิต ซึ่งใช้ก๊าซเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต และกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจโดยใช้กลยุทธ์การเป็นผู้นำด้านต้นทุนราคา (Overall cost leadership) เพื่อเป็นแนวทางการแข่งขันในธุรกิจจำหน่ายก๊าซอุตสาหกรรม ด้วยการควบคุมต้นทุนสินค้า ต้นทุนการบริการ และต้นทุนการดำเนินงานให้ต่ำสุด เพื่อคงความสามารถในการตั้งราคาขายก๊าซอุตสาหกรรมได้ต่ำกว่าคู่แข่งในตลาด เพื่อบรรลุตามกลยุทธ์ระดับองค์กรในการเติบโตและมีส่วนแบ่งในตลาดเพิ่มขึ้น

ผลการวิเคราะห์ทางการเงินจากการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ พบว่าโครงการมีความเหมาะสมในการลงทุน เนื่องจากมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) 4,217,116 บาท อัตราผลตอบแทนจากโครงการ (Internal Rate of return) 65.22% จุดคุ้มทุนสำหรับสินค้าหลายชนิด(Break-even point) 12,451 ท่อ

DOWNLOAD