Thailand Quality Award Standard using Progress Management Excellence Organizations mould and die Industry in Bangkok and Perimeter

โดย เสน่ห์ ชูตระกูล

ปี     2550

บทคัดย่อ (Abstract)

วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้บริหารระดับล่าง และระดับกลางที่มีต่อการใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติในการพัฒนาการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ประกอบด้วย ด้านภาวะผู้นำ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล และการจัดการกระบวนการทั้งนี้ยังศึกษาความสำเร็จในการพัฒนาการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ตามแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ และศึกษาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติที่มีส่วนในการพัฒนาการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ การศึกษาได้ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารระดับล่าง ระดับกลางที่ปฏิบัติงานอยู่ในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จำนวน 150 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้เป็น สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ เป็นอัตราร้อยละ และการวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลางโดยออกมาเป็นค่าเฉลี่ย ทั้งนี้ยังได้วัดการกระจายของข้อมูลโดยวัดเป็นค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทำการทดสอบสมมุติฐาน สถิติอ้างอิงแบ่งแบบมีพารามิเตอร์และการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในการวิเคราะห์ถึงปัจจัยความสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อกัน ได้แก่ Independent–Samples T-test, one-way ANOVA and Multiple Regression Analysis โดยการใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์

จากการศึกษาพบว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุน้อยกว่า 30 ปี มีระดับการศึกษาจบปริญญาตรี ประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์น้อยกว่า 5 ปี โดยมีตำแหน่งเป็นSupervisor อัตราเงินเดือนน้อยกว่า 20,000 บาท และมีจำนวนพนักงานในองค์กรมากกว่า 300 คนขึ้นไป

การแสดงความคิดเห็นของผู้บริหารระดับล่าง และระดับกลางที่มีผลต่อการใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติในการพัฒนาการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ประกอบด้วย ด้านภาวะผู้นำ ได้แก่ การกำหนดรูปแบบกระบวนการดำเนินงานที่สามารถช่วยให้องค์กรมีความยั่งยืนในอนาคต โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.12 ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ การนำความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของลูกค้ามาใช้ในการวางแผน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.31 ด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด ได้แก่ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าทั้งภายในและ/หรือลูกค้าภายนอกที่มีผลต่อหน่วยงานหรือองค์กร ด้านการวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานและ/หรือองค์กรมาทำการวัด และวิเคราะห์ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.99ด้านการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยและสามารถป้องกันภัย โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.30 และด้านการจัดการกระบวนการ ได้แก่ การจัดทำเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานที่อำนวยต่อกระบวนการปฏิบัติงาน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.31 ซึ่งพบว่าผู้บริหารส่วนใหญ่ได้ความสำคัญต่อเกณฑ์อยู่ในระดับดีทุกด้าน

ด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อผลการดำเนินงาน พบว่า องค์กรที่มีจำนวนพนักงานมากกว่า 300 คนขึ้นไป ส่งผลทำให้อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมลดลง เนื่องจากการใช้จำนวนพนักงานมากเกินไป ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และทำให้การบริหารมูลค่าสินทรัพย์โดยรวมลดลง โดยไม่เกิดประโยชน์ต่อองค์กรในภาพรวม ส่วนด้านเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติในการพัฒนาการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ไม่ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์

ด้านการใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ช่วยในการพัฒนาการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น และในองค์กรไม่ควรใช้พนักงานเกิน 300 คนเพราะจะทำให้อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ลดลง

การนำไปใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยทำให้เห็นแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านการบริหารได้ ดังนั้นองค์กรหรือ บริษัทต่าง ๆ ควรนำแนวทางดังกล่าวไปปรับใช้เพื่อความยั่งยืนในอนาคตต่อไป

DOWNLOAD