Satisfactions of Electronic Data Capture : E.D.C. user in Bangkok Metropolis and suburban : Loxbit Public Company Limited

โดย อรุณวรรณ อัญญโพธิ์

ปี     2550

บทคัดย่อ (Abstract)

การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องอนุมัติบัตรเครดิตอัตโนมัติในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล : บริษัท ล็อกซบิท จำกัด (มหาชน) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการค้นคว้า คือ ผู้ใช้เครื่องอนุมัติบัตรเครดิตอัตโนมัติในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล : บริษัท ล็อกซบิท จำกัด (มหาชน) โดยเก็บข้อมูลจากลูกค้าที่ใช้บริการ ภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2550 จำนวน 400 ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน อัตราส่วน (Ratio Statistics) สถิติทดสอบสมมติฐานใช้ t-test กับกลุ่มตัวอย่างที่มี 2 กลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างจะทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธี LSD (Least Significant Difference) สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการค้นคว้าฯ สรุปได้ ดังนี้
ข้อมูลทั่วไปของลูกค้าต่อการใช้เครื่องอนุมัติบัตรเครดิตอัตโนมัติ : บริษัท ล็อกซบิท จำกัด(มหาชน) ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าปลีก และมีเครื่องอนุมัติบัตรเครดิต อยู่ระหว่าง 1-5 เครื่อง พร้อมทั้งมีการใช้เครื่องยี่ห้ออื่น ๆ ด้วยนอกจากยี่ห้อ Verifone ระยะเวลาการใช้เครื่องอนุมัติบัตรเครดิตมีการใช้มากกว่า 3 ปี และผู้ใช้เครื่องอนุมัติบัตรเครดิตอัตโนมัติ มีเวลาเปิด-ปิดบริการในเวลาทำงานปกติ
ผลการค้นคว้าฯ ความพึงพอใจของผู้ใช้ในด้านผลิตภัณฑ์ที่แท้จริง พบว่า ผู้ใช้ให้ระดับความพึงพอใจด้านคุณลักษณะโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความทนทานของเครื่อง ความสะดวกในการใช้งาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส่วนอื่น ๆ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
ด้านคุณสมบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การพิมพ์ใบสลิปรับเงิน ความชัดเจนของจอภาพ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส่วนอื่น ๆ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
ผลการค้นคว้าฯ ความพึงพอใจของผู้ใช้ในด้านส่วนเพิ่มผลิตภัณฑ์ ทั้ง 4 ด้าน พบว่า ผู้ใช้ให้ระดับความพึงพอใจด้านการติดตั้งโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามารยาทของเจ้าหน้าที่ ความรู้ความชำนาญของเจ้าหน้าที่ คุณภาพงานหลังการติดตั้ง ด้านการแต่งกายบุคลิกลักษณะของเจ้าหน้าที่ และการตรงต่อเวลาในการติดตั้ง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส่วนข้ออื่น ๆ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
ด้านการแจ้งปัญหาโดยรวมพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามารยาทของเจ้าหน้าที่ในการรับแจ้ง การให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการแก้ปัญหาเบี้องต้น มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส่วนข้ออื่น ๆ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
ด้านการซ่อมบำรุง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความรู้ความสามารถของช่าง คุณภาพของงานหลังการซ่อมบำรุง มารยาทในการให้บริการของช่าง การให้ความรู้แก่ผู้ใช้หลังการซ่อมบำรุง การแต่งกาย และความตรงต่อเวลาของช่าง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส่วนข้ออื่น ๆ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
ด้านคู่มือการใช้งานโดยรวม พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าขนาดรูปเล่มเหมาะสมในการใช้งาน เนื้อหาสามารถอ่านเข้าใจได้ง่ายและรูปภาพประกอบมีความสวยงาม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
ผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานได้ผล ดังนี้
ผลการค้นคว้าฯ ความพึงพอใจของผู้ใช้ในด้านผลิตภัณฑ์ที่แท้จริง จำแนกตาม ปัจจัยทั่วไปขององค์กร ได้แก่ ประเภทธุรกิจขององค์กร จำนวนยี่ห้อเครื่องอนุมัติบัตรเครดิตที่มีอยู่ในองค์กรธุรกิจใช้เครื่องเพียงยี่ห้อเดียวหรือไม่ ระยะเวลาการใช้เครื่องอนุมัติบัตรเครดิต และช่วงเวลาเปิดทำการ พบว่า ปัจจัยทั่วไปขององค์กร ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในด้านผลิตภัณฑ์ที่แท้จริงแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ผลการค้นคว้าฯ ความพึงพอใจของผู้ใช้ในด้านส่วนเพิ่มผลิตภัณฑ์ จำแนกตาม ปัจจัยทั่วไปขององค์กร พบว่า ปัจจัยทั่วไปขององค์กร ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในด้านส่วนเพิ่มผลิตภัณฑ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

DOWNLOAD