Factors affecting on job satisfaction of Finance Department’s Supreme Command Headquarters

โดย สุทัศน์ คร่ำในเมือง

ปี     2550

บทคัดย่อ (Abstract)

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมการเงินทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด 2) ศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมการเงินทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้กำหนดขอบเขตการศึกษา กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ข้าราชการกรมการเงินทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุดเฉพาะนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวน จำนวน 191 คน ใช้การศึกษาโดยวิธีสำรวจ(Survey Methol) สถิติที่ใช้ในการศึกษาเป็นสถิติเชิงพรรณนา และอนุมานสถิติ โดยมีข้อสรุปดังนี้คือ
1. ข้าราชการ กรมการเงินทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ที่มีประเภท ข้าราชการที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจการปฏิบัติงานแตกต่างกัน
2. ข้าราชการ กรมการเงินทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ที่มีเพศที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจการปฏิบัติงานแตกต่างกัน
3. ข้าราชการ กรมการเงินทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ที่มีอายุที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจการปฏิบัติงานแตกต่างกัน
4. ข้าราชการ กรมการเงินทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจการปฏิบัติงานแตกต่างกัน
5. ข้าราชการ กรมการเงินทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจการปฏิบัติงานแตกต่างกัน
6. ข้าราชการ กรมการเงินทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ที่มีระยะเวลารับราชการที่กรมการเงินทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน
7. ปัจจัยมีผลต่อการปฏิบัติงานด้านลักษณะงาน มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมาก
8. ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานด้านสภาพแวดล้อม มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมาก
9. ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานด้านความก้าวหน้า มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานปานกลาง
10. ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานด้านความสำเร็จในงาน มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมาก
11. ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์ในหน่วยงาน มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมาก
12. ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานปานกลาง
13. ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการและค่าตอบแทน มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานปานกลาง
14. ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในงาน มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากจะเห็นได้ว่า ความมั่นคงปลอดภัย ความสัมพันธ์ในหน่วยงาน ความสำเร็จต่อการทำงานลักษณะงาน และสภาพแวดล้อม มีส่วนในการส่งผลต่อความพอใจในการปฏิบัติงานมาก ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะมนุษย์ส่วนใหญ่มีความต้องการสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวอยู่แล้วโดยธรรมชาติ ตามทฤษฎีของ Maslow

DOWNLOAD