The Study of Marketing Mix Attitude Affecting to Buying Selection for Tile and Ware Ceramic in Bangkok Area

โดย ทันใจ รังสิยานนท์

ปี      2550

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าเซรามิค ประเภทกระเบื้องและสุขภัณฑ์ ของผู้ซื้อในเขตกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงการศึกษาถึงลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้ซื้อที่มีผลต่อทัศนคติในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้ากลุ่มนี้

การวิจัยในครั้งนี้มีกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนทั่วไปที่เคยซื้อและไม่เคยซื้อสินค้าเซรามิคกลุ่มกระเบื้องและสุขภัณฑ์ จำนวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา โดยใช้ตารางแจกแจงความถี่แสดงผลเป็นค่าร้อยละ เพื่ออธิบายลักษณะข้อมูลทั่วไปของประชากรศาสตร์ และใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่ออธิบายข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อสินค้าเซรามิค กลุ่มกระเบื้องและสุขภัณฑ์ ทดสอบสมมติฐานด้วยวิธี t-test และ One-WayANOVA

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ซื้อส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุในช่วง 20-29 ปี สถานภาพโสด ไม่มีประสบการณ์ในการเลือกซื้อสินค้าเซรามิค กลุ่มกระเบื้องและสุขภัณฑ์ มีอาชีพทำงานบริษัท มีรายได้เฉลี่ย 10,001 – 20,000 บาท มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี และมีจำนวนสมาชิกในครัวเรือน 2คน

ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติสอดคล้องกับส่วนประสมทางการตลาด โดยพบว่าส่วนประสมทางการตลาดเป็นตัวกำหนดความต้องการซื้อสินค้า ดังนี้ ด้านราคา พบว่าราคาเป็นตัวกำหนดที่สำคัญคือกลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับเรื่องราคาสินค้าต้องถูกกว่าที่อื่น ผลิตภัณฑ์ต้องความหลากหลายทางด้านราคาให้เลือก มีราคาคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยสามารถต่อรองเรื่องราคาสินค้าได้ด้านส่งเสริมการขาย พบว่าผู้ซื้อให้ความสำคัญมากกับการรับของชำร่วย การสะสมคะแนนในการซื้อเพื่อเป็นส่วนลดหรือการรับรางวัลในครั้งต่อไป และกลุ่มผู้บริโภคยังให้ความสำคัญกับการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจัดโปรโมชั่นด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าผู้ซื้อให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่สามารถจับต้องได้ก่อนการตัดสินใจซื้อค่อนข้างมาก และให้ความสำคัญกับความแข็งแรงของตัวผลิตภัณฑ์ รูปแบบ สีสัน ความทันสมัย แปลกใหม่ ขนาดที่เหมาะสม น้ำหนักเบา ความปลอดภัยประโยชน์ในการใช้งาน และมาตรฐานในการผลิต ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย พบว่าผู้ซื้อให้ความสำคัญกับการจัดโชว์สินค้า การจัดสถานที่ให้เข้ากับเทศกาล มีที่จอดรถกว้างขวาง เข้าออกสะดวก ตามลำดับ

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าลักษณะทั่วไปได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษาสถานภาพ ขนาดของครอบครัว ประสบการณ์ในการซื้อสินค้า และเขตพื้นที่ที่แตกต่างกัน มีผลต่อทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ต่อการเลือกซื้อสินค้าเซรามิค กลุ่มกระเบื้องและสุขภัณฑ์ที่แตกต่างกันเช่นกัน

DOWNLOAD