Construction of Computer Instruction Media for Power Electronics Course

โดย วเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ, ไมตรี  คำลือ, เกียรติสุดา  อภิวงศ์ และอนุพงษ์  ยะอนันต์

วารสาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 1

DOWNLOAD : การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาอิเล็กทรอนิกส์กำลัง

 

ดูเพิ่ม วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี