Automatic Specimen Feeder Design

โดย ทรงเกียรติ  รอดแดง และมิ่ง  โลกิจแสงทอง

วารสาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 1

DOWNLOAD : การออกแบบเครื่องส่งชิ้นงานแบบอัตโนมัติ

 

ดูเพิ่ม วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี