Recycled Newsprints from Domestic Waste Paper

โดย อังคณา จุติสีมา

ปี 2548

บทคัดย่อ (Abstract)

การผลิตกระดาษเวียนใช้ใหม่จากเศษกระดาษภายในประเทศ โดยการผสมเศษกระดาษหนังสือพิมพ์และเศษกระดาษนิตยสารผสมรวมกันด้วยการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนระหว่าง เศษกระดาษหนังสือพิมพ์ต่อเศษกระดาษนิตยสารในอัตราส่วน 60:40, 70:30, 80:20 และ 90:10 นำเศษกระดาษแต่ละตัวอย่างไปทำการขจัดหมึกด้วยวิธีการลองหมึก (flotation) จากนั้นแบ่งเยื่อตัวอย่างแต่ละตัวอย่างออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่งนำไปทำแผ่นกระดาษตัวอย่างเพื่อวัดสมบัติ ส่วนที่สองนำไปฟอกด้วยสารเคมี จากนั้นนำไปทำแผ่นกระดาษตัวอย่าง นำกระดาษตัวอย่างทั้งหมดมาทำการทดสอบสมบัติทางกายภาพ และสมบัติทางทัศนศาสตร์ เพื่อเปรียบเทียบกับสมบัติกระดาษของโรงงานที่ผลิตในปัจจุบันผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าสมบัติของกระดาษตัวอย่างที่มีการผสมกันของเศษกระดาษในอัตราส่วน 90:10 ทั้งชนิดที่ไม่ผ่านการฟอก และชนิดที่ไม่ผ่านการฟอก และชนิดที่ผ่านการฟอก ให้ สมบัติใกล้เคียงกับสมบัติมาตรฐานของโรงงานผลิต โดยกระดาษทั้ง 2 ชนิด ให้สมบัติทางด้านกายภาพ ได้แก่ ค่าความต้านทานแรงดึง ความเรียบ ค่าต้านทาน แรงฉีก ส่วนสมบัติด้านทัศนศาสตร์พบว่ากระดาษตัวอย่าง 90:10 แบบไม่ฟอกให้คุณสมบัติด้านความสว่างและความทึบแสง ในขณะที่กระดาษตัวอย่าง 90:10 แบบผ่านการฟอกให้สมบัติด้านความสว่างในขณะที่ค่าความทึบแสงน้อยกว่าแบบไม่ฟอก

Download : การผลิตกระดาษหนังสือพิมพ์จากเศษกระดาษเวียนใช้ใหม่ภายในประเทศ