The Possibility Study of Using Silk Fibers to Produce Bullet Proof Vests

โดย สุจิระ  ขอจิตต์เมตค์, สมประสงค์  ภาษาประเทศ และอภิชาติ  สนธิสมบัติ

วารสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 3

DOWNLOAD : การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเส้นใยไหมมาใช้ในการผลิตเสื้อเกราะกันกระสุน

 

ดูเพิ่ม วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี