Study on Botanical Characteristics of Edible Rattan (Calamus siamensis Becc.)

โดย วินัย  แสงแก้ว, อร่าม  คุ้มกลาง และพิเชษฐ  เวชวิฐาน

วารสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

DOWNLOAD : การศึกษาลักษณะพฤกษศาสตร์ของหวายบริโภค

 

ดูเพิ่ม วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี