A Design Concept for Physical Deformed Children School

โดย ภัทราวดี  ศิริวรรณ

วารสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

DOWNLOAD : การศึกษาแนวความคิดในการออกแบบโรงเรียนสอนเด็กพิการทางร่างกาย

 

ดูเพิ่ม วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี