How to Succeed in Staff Development

โดย อัศวิน  พรหมโสภา

วารสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

DOWNLOAD : จัดโครงการพัฒนาบุคลากรให้ประสบผลสำเร็จได้อย่างไร

 

ดูเพิ่ม วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี