Experimental Set of Power Electronics and Electric Drive

โดย สุรศักดิ์  อยู่สวัสดิ์, จัตตุฤทธิ์  ทองปรน และอุเทน  คำน่าน

วารสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 3

DOWNLOAD : ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์กำลังและการขัดเคลื่อนไฟฟ้า

 

ดูเพิ่ม วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี