A Causal Relationship Model of Factors Affecting Professional Competency Development of Business Admininistration Students

โดย เพ็ญพิมล  ลีโนทัย

วารสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 3

DOWNLOAD : รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อ การพัฒนาสมรรถภาพเชิงวิชาชีพของนิสิตนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ

 

ดูเพิ่ม วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี