RIT Project in Serving the Community : A Training Course on Fundamental English and Tourism for Taxi Drivers

โดย ดาวรัตน์  ว่องวิกย์การ

วารสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 3

DOWNLOAD : โครงการราชมงคลเพื่อประชาชน : หลักสูตรการอบรมภาษาต่างประเทศพื้นฐาน สำหรับผู้ขับขี่รถรับจ้างสาธารณะ

 

ดูเพิ่ม วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี