The Impact of Job-Related Factors on Serviced Quality of Toyota Service Center in Pathumthani Province

โดย อุทุมพร แม้นศิริกุล

ปี     2550

บทคัดย่อ (Abstract)

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยการปฏิบัติงานของพนักงาน และระดับคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการโตโยต้า ในจังหวัดปทุมธานี และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการปฏิบัติงานกับคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการโตโยต้า ในจังหวัดปทุมธานี และศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาสภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน ที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการโตโยต้า ในจังหวัดปทุมธานี โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย และใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานฝ่ายศูนย์บริการของโตโยต้า ในจังหวัดปทุมธานี จำนวน 184 คน โดยใช้สถิติสำหรับวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทำการทดสอบสมมติฐานโดยวิเคราะห์หาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 26-30 ปี มีระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. ตำแหน่งงานเป็นระดับพนักงาน มีเงินเดือนระหว่าง 6,000-10,000บาท ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานพบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ พบว่า ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ด้านเพื่อนร่วมงาน ด้านโอกาสความก้าวหน้า ด้านผู้บังคับบัญชา และด้านจำนวนพนักงานที่ให้บริการ มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันกับคุณภาพการให้บริการ ในระดับค่อนข้างต่ำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .01 ด้านจำนวนลูกค้าที่มารับบริการ มีความสัมพันธ์ทิศทางตรงข้ามกับคุณภาพการให้บริการ ในระดับค่อนข้างต่ำอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .01 ด้านความมั่นคงในการปฏิบัติงาน ด้านรายได้และสวัสดิการ มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันกับคุณภาพการให้บริการ ในระดับต่ำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .01 ด้านประสบการณ์ของพนักงาน และด้านการฝึกอบรม มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันกับคุณภาพการให้บริการ ในระดับต่ำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05

DOWNLOAD

Comments are closed.