Factors Relating to Work Motivation of Dream World Park Amusement Officers

โดย อรวรรณ จันทร์ชื่น

ปี     2550

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานสวนสนุกดรีมเวิลด์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานจริง ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์ โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองเป็นเครื่องมือในการวิจัย จำนวนทั้งหมด 179 ชุด มาทำการวิเคราะห์และหาค่าสถิติต่าง ๆ โดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows สำหรับสถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างกับกลุ่มตัวอย่างที่มี 2 กลุ่ม โดยใช้ Independent t-test และกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มด้วย One Way ANOVA

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย โสดอายุระหว่าง 20 แต่ไม่ถึง 30 ปี การศึกษาระดับชั้น ม.6 / ปวช. สังกัดส่วนปฏิบัติการ อายุการทำงานระหว่าง 1 แต่ไม่ถึง 3 ปี รายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 8,000 แต่ไม่ถึง 12,000 บาทผลการวิเคราะห์ปัจจัยจูงใจโดยภาพรวมมีผลต่อแรงจูงใจในการทำงานในระดับที่มาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.78 โดยปัจจัยจูงใจด้านการพัฒนาและความก้าวหน้าเป็นด้านที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการทำงานมากที่สุด ส่วนปัจจัยแวดล้อมโดยภาพรวมมีผลต่อแรงจูงใจในการทำงานในระดับที่มากเช่นกัน มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.07 โดยปัจจัยแวดล้อมด้านสภาพการทำงานเป็นด้านที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการทำงานมากที่สุด

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ รายได้ การศึกษา และระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการทำงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศ สถานภาพ และส่วนงานสังกัดที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการทำงานไม่แตกต่างกัน

DOWNLOAD