Factors Influence in Customer’s Decision in Buying Motorcycle : Case Study in Patumthani Province

โดย ปฏิญญา ลาภเจริญวงศ์

ปี     2550

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภคที่ซื้อรถจักรยานยนต์ การให้ความสำคัญกับปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อรถจักรยานยนต์ และพฤติกรรมการซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานีที่ซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่และจดทะเบียนในเขตจังหวัดปทุมธานี โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวน 396 ตัวอย่าง สถิติเชิงพรรณนาที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ค่าที (t-test) สำหรับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มและค่าเอฟ (F-test) สำหรับกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป ณ ระดับความเชื่อมั่น 95% สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้โปรแกรมทางสถิติ SPSS for Window

ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 15-20 ปี เป็นนักเรียน-นักศึกษา มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท ใช้รถจักรยานยนต์ประเภทครอบครัว และรถจักรยานยนต์ที่ใช้คือยี่ห้อ ฮอนด้า ส่วนการศึกษาระดับความสำคัญของปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อรถจักรยานยนต์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญด้านปัจจัยทางการตลาดโดยรวมในระดับสำคัญมาก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญระดับมากสุดในด้านความแข็งแรงและความคงทนของรถจักรยานยนต์ และผู้บริโภคให้ความสำคัญในระดับมากในด้านการประหยัดเชื้อเพลิงในการขับขี่ อัตราการเร่งเครื่องยนต์ดี ความสวยงามและทันสมัยของการออกแบบรถจักรยานยนต์ ระยะเวลาการรับประกันสินค้า ชื่อเสียงของยี่ห้อรถจักรยานยนต์ การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เช่น ปุ่มสตาร์ท ระบบเปิดไฟเมื่อสตาร์ท ระดับราคาของรถจักรยานยนต์ การมีพนักงานขายคอยให้คำแนะนำสินค้าอย่างละเอียด ความสะดวกในการหาซื้อ มีการส่งเสริมการขาย เช่น การลดราคา การแจกของแถม มีบริการหลังการขายที่ดี มีการ
โฆษณาผ่านสื่อและจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์รถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์ต้องพับขาตั้งก่อนจึงสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ มีบริการเงินผ่อน/ไม่มีเงินดาวน์ การครอบคลุมของสถานที่ที่จำหน่ายและซ่อมการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงในการโฆษณาสินค้า มีการส่งเสริมการตลาดร่วมกับพันธมิตรอื่น ๆ เช่น ใช้บัตรเครดิตจะได้รับส่วนลดเพิ่ม ราคาของอะไหล่และอุปกรณ์เสริม การจัดวางสินค้าดึงดูดใจให้ซื้อและสามารถหาซื้อได้ง่ายหลายช่องทางเช่น ธนาคาร เป็นต้น และในการศึกษาผลวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานีพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื้อรถจักรยานยนต์จากร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์ทั่วไป ใช้วิธีการชำระด้วยเงินผ่อน ซื้อรถจักรยานยนต์ในระดับราคา 30,000-40,000 บาท โดยมีราคาในการซื้อต่ำสุด 30,000 บาท และมีราคาซื้อสูงสุด 90,000 บาท

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุ อาชีพ รายได้ประเภทของรถจักรยานยนต์ และยี่ห้อรถจักรยานยนต์ที่แตกต่างกันให้ความสำคัญกับปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อรถจักรยานยนต์แตกต่างกัน และในส่วนของพฤติกรรมการซื้อพบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้และประเภทรถจักรยานยนต์แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อด้านราคารถจักรยานยนต์แตกต่างกันไป ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

DOWNLOAD