The Marketing Mix Towards The Consumer Behavior Buying Sausage in Pathumthani Province: The Case Study Nam Donmuang Chalearnsri Marketing Company Limited

โดย ไข่มุก ชั้นบุญ

ปี     2550

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลที่มีผลต่อส่วนประสมทางการตลาด และเพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อไส้กรอกของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้บริโภค จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-30 ปีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน ระดับการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนรายได้ต่อเดือน 10,000-15,000 บาท รายจ่ายต่อเดือน 5,001-10,000 บาท มีสมาชิกในครอบครัว 3-4คน และพักอาศัยคอนโดมิเนียม เหตุผลที่เลือกซื้อไส้กรอก คือ รสชาติอร่อย รองลงมา ความหิวปริมาณในการซื้อไส้กรอกต่อครั้ง มากกว่า 8 แพ็ค ความถี่ในการซื้อไส้กรอกต่อสัปดาห์ 1-2 ครั้ง ส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการซื้อไส้กรอก มีความสำคัญระดับมาก อันดับแรก คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด รองลงมาคือ ด้านการจัดจำหน่าย ด้านราคา และด้านผลิตภัณฑ์ การเปรียบเทียบข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลกับส่วนประสมทางการตลาด พบว่า อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน รายจ่ายต่อเดือน ลักษณะที่พักอาศัย เหตุในการเลือกซื้อที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดไม่แตกต่างกัน เพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกันในด้านการจัดจำหน่าย ผู้บริโภคที่ประกอบอาชีพแตกต่างกันและผู้บริโภคที่มีจำนวนสมาชิกในครอบครัวที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการจัดจำหน่าย แตกต่างกัน ส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อปริมาณการซื้อ และความถี่ในการซื้อไส้กรอก

DOWNLOAD