A Study of Cooling Properties of Fog-Mixed Vegetable Oilto be Used in Place of Machine Cooling Oil

โดย ชัยยะ ประณีตพลกรัง   ชลิตต์ มธุรสมนตรี    ไพทูรย์ พูลสุขโข     ปราโมทย์ พูนนายม    ศักดิ์ชัย จันทศรี และ นิรมน ปั้นเหน่งเพชร

ปี 2548

บทคัดย่อ (Abstract)

น้ำมันหล่อเย็นมีความสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการตัดเฉือนโลหะ โดยน้ำมันหล่อเย็นถูกใช้เพื่อลดแรงเสียดสีและลดอุณหภูมิระหว่างมีดกลึงกับวัสดุชิ้นงาน ในขณะทำการตัด ปาดผิว ความร้อนที่เกิดขึ้นในกระบวนการ อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อโครงสร้างทางจุลภาคของวัสดุชิ้นงานได้การเลือกใช้น้ำมันหล่อเย็นให้เหมาะสมย่อมช่วยให้สามารถใช้อัตราการตัดเฉือนที่สูงขึ้นได้ นอกจากนี้น้ำมันหล่อเย็นยังช่วยปรับปรุงคุณภาพผิวและความเที่ยงตรงของวัสดุงานด้วย อย่างไรก็ตามน้ำมันหล่อย็นในงานตัดปาดผิวเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและผู้ปฏิบัติงาน สารเคมีที่ผสมอยู่ในน้ำมันหล่อเย็นเพื่อช่วยเพิ่มคุณสมบัติด้านการหล่อลื่นเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ถ้าถูกปล่อยลงในดินและน้ำหลังจากถูกใช้แล้วงานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายในการทดลองวิธีการหล่อเย็นแบบใหม่ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม โดยการใช้น้ำมันพืชผสมละอองน้ำเพื่อใช้เป็นสารหล่อเย็นแทนน้ำมันหล่อเย็น น้ำมันพืชที่ใช้ในการทดลองคือ น้ำมันเมล็ดทานตะวัน, น้ำมันมะพร้าวและน้ำมันปาล์ม ในงานวิจัยนี้ใช้การกลึงแบบไมใช้น้ำเย็น, น้ำมันหล่อเย็นล้วนและน้ำมันหล่อเย็นชนิดผสมกับน้ำ เป็นสารที่ใช้เปรียบเทียบผลการหล่อเย็นกับน้ำมันพืชทั้งสามชนิดผลการทดลองที่ได้และใช้ในการเปรียบเทียบคือ การสึกหรอของเล็บมีดกลึง, แรงที่ใช้ในการตัดเฉือน,อุณหภูมิขณะทำการตัดเฉือนและความเรียบผิวของชิ้นงานจากผลการทดลองพบว่าน้ำมันจากเมล็ดทานตะวัน มีคุณสมบัติในการหล่อเย็นดีที่สุดในกลุ่มของการหล่อเย็นด้วยน้ำมันพืช ผลการสึกหรอของมีดเล็บ, แรงที่ใช้ในการตัดเฉือน, อุณหภูมิขณะทำการตัดเฉือนและความเรียบผิวของชิ้นงานของการหล่อเย็นด้วยน้ำมันจากเมล็ดทานตะวัน มีความใกล้เคียงกับการหล่อเย็นด้วยน้ำมันหล่อเย็นชนิดผสมกับน้ำ จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า น้ำมันจากเมล็ดทานตะวันสามารถที่จะนำมาใช้แทนน้ำมันหล่อเย็นได้ แต่ควรมีการปรับปรุงคุณสมบัติให้ดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้นในการหล่อเย็น

Download : การศึกษาคุณสมบัติการหล่อเย็นของน้ำมันพืชผสมละอองน้ำ เพื่อเป็นแนวทางการใช้น้ำมันหล่อเย็นในงานตัดปาดผิว

Comments are closed.