A Multi-Purpose Milling Machine

โดย สญชัย เข็มเจริญ และ ประจักษ์ อ่างบุญตา

ปี 2548

บทคัดย่อ (Abstract)

เครื่องสีและโม่เมล็ดพืชอเนกประสงค์ เป็นเครื่องจักรแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับการพัฒนาจากเครื่องกะเทาะเปลือกเมล็ดสะเดา อีกทั้งยังต้องการให้เครื่องสีอเนกประสงค์ที่สามารถนำมาใช้งานได้กับเมล็ดพืชหลายๆ ชนิด ในอัตราการผลิตที่เหมาะสมวิธีการดำเนินงานในการจัดทำโครงการได้แบ่งออกเป็นขั้นตอนดังนี้ คือ ขั้นตอนการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สรุปปัญหาของเครื่องกะเทาะเมล็ดสะเดา การออกแบบเครื่องสีอเนกประสงค์ในขั้นตอนสุดท้ายเป็นการวิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงาน ในขั้นตอนการทดลองสรุปผลการศึกษาเครื่องสีอเนกประสงค์ได้ทำการศึกษาหาความเร็วรอบที่เหมาะสมต่อการสี โดยศึกษาความเร็วรอบในช่วง 200 –1000 รอบต่อนาที ศึกษาลักษณะหน้าจานสีที่มีความเหมาะสมต่อการสี 3 ลักษณะ คือ หน้าจานแบบเรียบทั้ง 2 ด้าน, หน้าจานแบบเว้าและนูนรับกัน และหน้าจานแบบเว้าและเรียบคู่กัน นอกจากนี้ยังศึกษาการสเี มลด็ ถ่วั 3 ชนดิ คอื ถ่วั เหลอื ง ถ่วั เขยี ว และถ่วั ลสิ ง เพ่อื หาเปอรเ์ ซน็ ตก์ ารสญู เสยี นำ้ หนกั ระหวา่ งการสีอัตราการผลิตและประสิทธิภาพของเครื่องสีอเนกประสงค์ด้วยผลที่ได้รับจากโครงการการพัฒนา ออกแบบและจัดสร้างเครื่องสีอเนกประสงค์ คือสามารถสร้างเครื่องสีอเนกประสงค์ได้ตามจุดประสงค์และขอบเขตที่วางเอาไว้ โดยเครื่องสีอเนกประสงค์เลือกใช้วัสดุทำหน้าจานคือ หิน เพราะมีความเหมาะสมมากที่สุด เนื่องจากการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุทำหน้าจานพบว่าหินมีการสึกหรอต่ำมาก อายุการใช้งานสูง อีกทั้งยังสามารถขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ และที่สำคัญที่สุด คือไม่เป็นพิษต่ออาหารนั้นเองความเร็วรอบที่มีความเหมาะสมต่อการสีอยู่ในช่วง 20 – 400 รอบต่อนาที ลักษณะหน้าจานสีแบบเว้าและนูนรับกัน มีความเหมาะสมต่อการสีมากที่สุด จากการทดลองสีเปลือกถั่วทั้ง 3 ชนิด คือ ถั่วเหลืองถั่วเขียว และถ่วั ลสิ ง ใหอ้ ตั ราการผลติ ที่ 56.07, 57.14 และ 40.27 กโิ ลกรมั ตอ่ ช่วั โมง ตามลำดบั มปี ระสทิ ธภิ าพในการสีเท่ากับ 98.95, 97.56 และ 98.99 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ และมีอัตราการสูญเสียน้ำหนักระหว่างสีเท่ากับ 2.33, 7.33 และ 1 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ

Download : เครื่องสีและโม่เมล็ดพืชอเนกประสงค์