Plastic-Sawdust-Compacted Board

โดย เผ่าพงศ์ นิจจันทร์พันธ์ศรี ประชุม คำพุฒ และ อโณทัย ผลสุวรรณ

ปี 2548

บทคัดย่อ (Abstract)

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติเชิงกลในด้านการต้านทานแรงดึง การทนต่อแรงกระแทกการต้านทานต่อการโก่งงอและความแข็งแรงของผิวของวัสดุผสมพอลิเอทธิลีน ความหนาแน่นสูงที่ผ่านการใช้งานกับผงขี้เลื่อยไม้ยางพาราที่ผ่านการร่อนด้วยตะแกรงความละเอียด 18 และ 40 ช่องต่อตารางนิ้วที่สัดส่วน 70:30, 60:40, 50:50 โดยเปรียบเทียบระหว่างการผสมที่ไม่ใช้สารประสานและใช้สารประสานในอัตราส่วนร้อยละ 1 ถึง 2 พบว่าอัตราส่วนผสมของผสมโพลิเอทธิลีนความหนาแน่นสูงที่ผ่านการร่อนด้วยตะแกรงเบอร ์ 40 และสารประสานท่อี ตั ราสว่ นรอ้ ยละ 2 ในอตั ราสว่ นผสม 70:30 มแี นวโนม้ ที่จะทำให้วัสดุผสมนี้มีสมบัติเชิงกลที่สูงที่สุดทั้งในด้านการทนต่อแรงดึงยืดการทนต่อแรงกระแทกและการต้านทานการโก่งงอ และในอัตราส่วนผสมที่ 50:50 จะให้ค่าความแข็งที่ผิวของวัสดุผสมสูงที่สุด

Download : แผ่นไม้ขี้เลื่อยอัดพลาสติก