Behavior of Purchasing Whitening Cream for Maintaining Face Skin of Women in Bangkok Area

โดย อารีพร รักษาวงษ์

ปี     2550

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการซื้อผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวหน้าไวท์เทนนิ่งของผู้หญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาผู้หญิงที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 400 คนโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS และใช้ค่าสถิติวิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจัย พบว่า
1. ข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างผู้หญิงส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 25-29 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ย 10,001-20,000 บาท เป็นโสด มีสภาพสีผิวค่อนข้างคล้ำ นิยมใช้ไวท์เทนนิ่งแบบครีมในตอนเช้า ผลิตภัณฑ์ที่นิยมใช้เน้นในด้านการโฆษณา ได้แก่ พอนด์ส, ออย ออฟ โอเลย์ และการ์นิเย่ เลือกซื้อจากห้างสรรพสินค้าโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของสินค้า และตัวเองมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อมากที่สุด
2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ผู้บริโภคให้ความสำคัญมากที่สุด คือ ผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องมีการรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยา คุณภาพต้องคุ้มค่ากับราคาที่จ่าย หาซื้อได้ง่าย และควรมีสินค้าตัวอย่างให้ทดลองใช้
3. พฤติกรรมในการซื้อ ผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์โดยเฉลี่ย 796.68 บาทต่อครั้งปริมาณ 1ขวด/กระปุก (15 ml.) ต่อครั้ง และเฉลี่ย 1.2 เดือนต่อครั้ง
4. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
4.1 ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ รายได้ต่อเดือน ช่วงเวลาที่ใช้ ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ใช้ และสถานที่ซื้อ ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวหน้าไวท์เทนนิ่ง ได้แก่ ด้านมูลค่าในการซื้อต่อครั้ง ด้านปริมาณในการซื้อต่อครั้ง และด้านความถี่ในการซื้อต่อครั้ง แตกต่างกัน
4.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวหน้าไวท์เทนนิ่ง ได้แก่ ด้านมูลค่าในการซื้อต่อครั้ง ด้านปริมาณในการซื้อต่อครั้ง และด้านความถี่ในการซื้อต่อครั้ง ไม่แตกต่างกัน

พฤติกรรมในการซื้อผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวหน้าไวท์เทนนิ่งของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร