โดย ไพฑูรย์ พูลสุขโข และ พิเชษฐ์ กันทะวัง

ปี 2547

บทคัดย่อ (Abstract)

ระบบจัดเก็บคลังสินค้าอัตโนมัติ เป็นระบบที่ใช้ในการจัดเก็บสินค้า ซึ่งจะใช้อำนวยความสะดวกในการจัดเก็บสินค้าให้แก่คลังสินค้านั้นๆ และประการสำคัญคือ ช่วยลดต้นทุนมีความปลอดภัยในตัวสินค้าและผู้ปฏิบัติงานอีกทั้งยังมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยรวดเร็ว ซึ่งในปัจจุบันเราต้องนำเข้าระบบ AS/RS จากต่างประเทศทั้ง hardware และ software ซึ่งมีราคาสูงมาก แต่ถ้าสามารถผลิตได้เองจะทำให้ลดต้นทุนลงจึงทำให้เกิดแนวความคิดในการทำโครงงานนี้ขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล โดยจะจัดสร้างทั้ง hardware และ software ในการจัดการคลังสินค้า โดยควบคุมการทำงานทั้งหมดจากเครื่อง Personal Computer ผ่านทางพอร์ท RS485 โดยติดต่อกับ Motor Controller ในการควบคุมการเคลื่อนที่ของมอเตอร์ โดยจะทำงานในแบบ Real Time โดยการเคลื่อนที่ของเครนจะเคลื่อนในลักษณะแกน X,Y,Z ในการนำสินค้าไปเก็บและนำสินค้าออกมาจากชั้นเก็บสินค้า สามารถแก้ไขเพิ่มเติมสินค้าได้โดยการแสดงผลจะแสดงผลผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์

Download