โดย  สุภาพร แพรวพนิต และ สุกัญญา บุญศรี

ปี 2553

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกับชุมชนคลองหก โดยมีวัตถุประสงค์และขั้นตอนการวิจัย ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาของชุมชนคลองหกที่มีต่อมหามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2. เพื่อศึกษาความต้องการของชุมชนคลองหกที่มีต่อมหามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ 3. เพื่อพัฒนารูปแบบการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกับชุมชนคลองหก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็นกลุ่ม 3 กลุ่ม คือ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนคลองหก ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นรวม 531 คน

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. ผลการวิจัยด้านสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการพัฒนาชุมชนคลองหกอยู่ในระดับมาก โดยปัญหาการจราจรติดขัดเป็นปัญหาที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสูงสุดและมีความต้องการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชนสูงสุด รองลงมาคือการจัดระเบียบสังคมและชุมชน

2. ผลการจัดประชุมสัมมนากับตัวแทนชุมชนคลองหกและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้ผลการประชุมสรุปว่าควรจัดกิจกรรมการสร้างความร่วมมือเรื่องการจราจรโดยจัดทาในรูปแบบของแรลลี่เพราะผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้เรื่องกฎ กติกา มารยาทในการใช้รถใช้ถนนทั้งในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและชุมชนคลองหก

3. ผลวิจัยจากขั้นวางแผนการพัฒนาความร่วมมือได้โครงการมอเตอร์ไซด์แรลลี่ “ขับดี ปลอดภัย มีน้าใจ ใครๆก็รัก” เพื่อสร้างความร่วมมือกับชุมชนคลองหก และผลการประเมินโครงการ พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

4. ผลการวิจัยขั้นสังเคราะห์รูปแบบความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกับชุมชนคลองหก โดยมีขั้นตอนการดาเนินงาน 8 ขั้นตอน คือ 1. วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการชุมชนคลองหกในลักษณะการใช้ชุมชนคลองหกเป็นฐานความคิดของการดาเนินงาน 2. จัดประชุมชี้แจงตัวแทนชุมชนคลองหก 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 4.  เขียนโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกับชุมชนคลองหก 5.  กำหนดกิจกรรมของโครงการ 6.  ใช้แผนความร่วมมือเพื่อทดลองโครงการ 7.  ประเมินผลโครงการ และ 8.  สรุปผลความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกับชุมชนคลองหก

DOWNLOAD : การพัฒนารูปแบบการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับชุมชนคลองหก