Feasibility Study of an Investment Project of Battery Plant for Telecommunication Industry in Thailand

โดย กรรณิการ์ เพ็ญสุริยะ

ปี     2550

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ สำหรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในประเทศไทย ทั้งทางเศรษฐศาสตร์และทางบริหารเพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาเผยแพร่ต่อผู้ที่สนใจลงทุนในการเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนประกอบอุตสาหกรรมทดแทนการนำเข้าอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเป็นการวิจัยเชิงการวิเคราะห์จากข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากการรวบรวมข้อมูล และข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการสัมภาษณ์ภาคอุตสาหกรรมจำนวนหนึ่ง และข้อมูลการทำงานวิจัยจริง เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์จะใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ทั้งทางบริหารและทางเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่าย การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนของโครงการ จุดคุ้มทุนระยะเวลาคืนทุน ความเป็นไปได้ด้านต่างๆ ที่จำเป็น และผลกระทบของภาคอุตสาหกรรมจากแรงกดดัน 5 ประการ

ผลการวิจัยพบว่า โครงการลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ สำหรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในประเทศไทย โดยมีระยะเวลาในการลงทุน 5 ปี มีความเหมาะสมและความคุ้มค่าต่อการลงทุน เนื่องจากมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการมากกว่าศูนย์คือเท่ากับ 27,184,905.22 บาท มีอัตราผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่ายเท่ากับ 1.16 ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 และมีค่าอัตราผลตอบแทนของโครงการเท่ากับ 89.30% ซึ่งมีค่ามากกว่าอัตราคิดลด โครงการการลงทุนจะสามารถคุ้มทุนได้ภายในระยะเวลา1 ปี 5 เดือน โดยสามารถผลิตสินค้าที่จุดคุ้มทุนได้มูลค่า 33,352,941.18 บาท โครงการนี้มีความเป็นไปได้ของโครงการในด้านต่างๆ ที่สำคัญและมีผลกระทบของอุตสาหกรรมจากแรงกดดันที่สำคัญในเรื่องของอำนาจการต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิต เพราะในปัจจุบันกระแสความต้องการการใช้งานแบตเตอรี่ของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมมีมากตามค่านิยมของพลังงานทดแทนที่เกิดขึ้นภายในประเทศ ทำให้ผู้ขายปัจจัยการผลิตมีอำนาจในการต่อรองกับผู้บริโภคได้มากตามไปด้วย

DOWNLOAD : Feasibility Study of an Investment Project of Battery Plant for Telecommunication Industry in Thailand