The Strategic Management of Electrical Appliances Distributor in Nakhon Si Thammarat

โดย สุมนา สุทธิ

ปี     2551

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา การบริหารเชิงกลยุทธ์ของสถานประกอบการจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งการกำหนดกลยุทธ์ระดับบริษัท กลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ และกลยุทธ์ระดับหน้าที่หรือกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ เป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive analysis) โดยศึกษาจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารหรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท แบ่งการสัมภาษณ์ออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับบริษัท ระดับหน่วยธุรกิจ และระดับหน้าที่หรือระดับปฏิบัติการ

ผลการศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธ์ พบว่า กลยุทธ์ระดับบริษัทที่เหมาะสมและสามารถนำมาบริหารองค์กรเพื่อให้บรรลุความสำเร็จและสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน คือกลยุทธ์การเจริญเติบโต (Growth Strategy) กลยุทธ์การมุ่งเน้นลูกค้า (Focus strategy) และองค์กรคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก เป็นกลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ และองค์กรให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ด้านการตลาดและการจัดซื้อ กลยุทธ์การบริการ กลยุทธ์ด้านการเงิน กลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นกลยุทธ์ระดับหน้าที่ ทำให้องค์กรมีความมั่นคงและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

DOWNLOAD : The Strategic Management of Electrical Appliances Distributor in Nakhon Si Thammarat