Feasibility Study on the Wholesale Business of Double Kilin Brand Vermicelli in Nakornsrithammarat Province

โดย ณัฐวุฒิ บัวเผียน

ปี    2551

บทคัดย่อ (Abstract)

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจค้าส่งวุ้นเส้นสด ตรากิเลนคู่ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจค้าส่งวุ้นเส้นสด ตรากิเลนคู่ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนค้าส่งวุ้นเส้นสด เนื่องจากธุรกิจค้าส่งสินค้ามีความน่าสนใจ เพราะธุรกิจค้าส่งอาหารแปรรูปนี้นับว่าเป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค โดยผู้ประกอบการต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความชำนาญเส้นทางการขนส่ง ใช้กำลังแรงงานและต้นทุนที่น้อยกว่าการเป็นผู้ผลิต ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ 4 ด้าน คือ ด้านการตลาด ด้านการบริหาร ด้านการลงทุน และด้านการเงินในการศึกษาจะใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการค้าส่งอาหารแปรรูปในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสำรวจยอดขาย ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ และข้อมูลทุติยภูมิ จากหนังสือ วารสาร บทความ และงานวิจัยต่าง ๆ ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังนี้

ผลการวิเคราะห์ทางด้านการตลาด พบว่าความต้องการบริโภควุ้นเส้นสดยังมีต่อเนื่อง และขยายตัวตามสภาพเศรษฐกิจ จำนวนประชากร และมาตรฐานการครองชีพที่ดีขึ้น ด้านผู้ผลิตมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสนองต่อการบริโภคที่เปลี่ยนไป ทั้งในด้านคุณภาพ และรูปแบบ ได้แก่ การผลิตวุ้นเส้นตัดเส้นตรง และวุ้นเส้นสดเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภค และกระตุ้นการบริโภคให้สูงขึ้น ตลอดจนกระแสการใส่ใจสุขภาพที่มากขึ้นของคนในปัจจุบัน การให้ความสนใจบริโภคอาหารที่ผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงมีความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจค้าส่ง วุ้นเส้นสด ตรากิเลนคู่

การวิเคราะห์ทางด้านการบริหารและการลงทุน โครงการจะดำเนินงานในรูปแบบ ห้างหุ้นส่วน ใช้เงินการลงทุนจากผู้เป็นหุ้นส่วน โดยมีเงินลงทุนเริ่มแรก 2,100,000 บาท เพื่อลงทุนในโกดังเก็บสินค้าพร้อมอาคารสำนักงานพื้นที่ 80 ตารางเมตร รถบรรทุกหกล้อ และรถยนต์กระบะเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม Printer และอุปกรณ์สำนักงาน โครงสร้างองค์กรประกอบไปด้วยผู้จัดการ 1 คน พนักงานบัญชี 1 คน และพนักงานขับรถส่งของ 3 คน

ผลการวิเคราะห์ทางด้านการเงินพบว่า การลงทุนในธุรกิจค้าส่งวุ้นเส้นสด ตรากิเลนคู่ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีระยะเวลาคืนทุน 2 ปี 10 เดือน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ ณ อัตราคิดลด 10%เท่ากับ 1,073,229.56 บาท อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) เท่ากับร้อยละ 26.69 และจุดคุ้มทุน370,248.49 กิโลกรัม นอกจากนี้ทางโครงการยังได้มีการวิเคราะห์ความไวของโครงการโดยจำลองสถานการณ์จำนวน 3 กรณี คือ กรณีที่ 1 สมมติให้ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าจากอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย 5 ปี จาก 5.94% เพิ่มเป็น 17.82% พบว่า มีระยะเวลาคืนทุน 2 ปี 11 เดือน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ ณ อัตราคิดลด 10% เท่ากับ 853,344.50 บาท อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) เท่ากับร้อยละ 23.86 และจุดคุ้มทุน 394,628.77 กิโลกรัม กรณีที่ 2 สมมติให้ราคาขายลดลง 2.25% พบว่า มีระยะเวลาคืนทุน 4 ปี 4 เดือน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ ณ อัตราคิดลด 10% เท่ากับ 24,161.25 บาท อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) เท่ากับร้อยละ 10.40 และจุดคุ้มทุน 455,223.56 กิโลกรัม กรณีที่ 3สมมติให้ปริมาณขายลดลง 19% พบว่า มีระยะเวลาคืนทุน 4 ปี 4 เดือน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ ณ อัตราคิดลด 10% เท่ากับ 5,420.48 บาท อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) เท่ากับร้อยละ 10.09 และจุดคุ้มทุน 370,248.49 กิโลกรัม ดังนั้นโครงการลงทุนธุรกิจค้าส่งวุ้นเส้นสด ตรากิเลนคู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงมีความเป็นไปได้ในการลงทุน

DOWNLOAD : Feasibility Study on the Wholesale Business of Double Kilin Brand Vermicelli in Nakornsrithammarat Province