Policy of Government Fiscal Management Information System

โดย พิเชษฐ์ ก๊กพ่อค้า

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง “นโยบายการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์” มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผล และน าผลที่ได้จาการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารการเงินการคลังภาครัฐของส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารการเงินการคลังของภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ด้านการเงินและการบัญชีของส่วนราชการ ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งหมดจ านวน 70 คน โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน สถานภาพในการท างาน ระบบงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน และการอบรมที่เกี่ยวข้องกับระบบ GFMIS โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยค านวณหาค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และ F-test แล้วทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD ณ ความเชื่อมั่นที่ 95%

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ GFMIS ของส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 25 – 35 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ระยะเวลาในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี เป็นข้าราชการ และปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ปฏิบัติงานเคยได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับระบบ GFMIS มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เกิดจากการน านโยบายการบริหารการเงินการคลังภาครัฐบาลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) อยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านบุคลากร ด้านความถูกต้องแม่นย า ด้านความโปร่งใส ด้านการประหยัดค่าใช้จ่าย และด้านความรวดเร็วทันเหตุการณ์

จากผลการศึกษาข้างต้น สรุปได้ว่า นโยบายการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS ของส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

The purposes of this research were to study facts on the effectiveness and efficiency of government fiscal management information system and the results are used to improvement approach in government fiscal management of Office of the Permanent Secretary of Ministry of Natural Resources and Environment. The sampling data 70 persons are authorizer concerned compliance with financial management policies of the Government Fiscal Management Information System (GFMIS) in parts of finance and accounting of government, the research has been identified by personnel such as sex, age, degree, work experience, kinds of worker, systems operation and achieved GFMIS system training. The research tool is questionnaire and data analysis with statistics software by computed in percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test, The compare were tested by LSD at the 95% confidence.

The research show that most important factor were females aged 25 to 35 years at the bachelor’s degree, period of less than 10 years working as an government official, who perform the procurement and practitioners have been trained on the system GFMIS, opinions about the effectiveness and efficiency resulting from monetary and fiscal policy management is the highest level of five facts are human resource, transparency, saved cost and respond quickly.

The results from research summarized that GFMIS of Office of the Permanent Secretary of Ministry of Natural Resources and Environment is an efficiently and effectively.

DOWNLOAD : นโยบายการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์