Improvement of Inventory Management by EOQ Model : A Case Study of Adventure Thai Co.,Ltd.

โดย มยุรฉัตร ศรีดาธรรม

ปี     2551

บทคัดย่อ (Abstract)

การค้นคว้าอิสระครั้งนี้ เป็นการประยุกต์ใช้ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลัง อีกทั้้งเป็นการหาจุดสั่งซื้อที่เหมาะสมสำหรับสินค้ากลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษาวิธีการหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดและจุดสั่งซื้อที่เหมาะสมที่นำมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลังเนื่องจากบริษัทกรณีศึกษาก่อนทำการประยุกต์ครั้งนี้ มีอัตราการหมุนสินค้าสำหรับปี 2551 โดยใช้ข้อมูล การขายสินค้าตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2550 ถึง 31 ตุลาคม 2551 โดยการคำนวน อัตราการหมุนสินค้า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2551 คือ 2.46 ครั้ง โดยเป็นรอบการหมุนสินค้าที่ต่ำมาก จะส่งผลกระทบให้กิจการมีปริมาณสินค้าที่ระดับสูง โดยการศึกษาครั้งนี้ทำการเลือกสินค้ากลุ่มตัวอย่าง จากรายการที่ทำให้เกิดยอดขายรวมที่ 80% และมีมูลค่าเกินกว่า 500,000 บาท เท่านั้น เพื่อให้การศึกษาได้ดูแลรายการสินค้ากลุ่มตัวอย่างอย่างใกล้ชิดมากขึ้น ส่วนรายการที่มีมูลค่าต่ำกว่า 500,000 บาท นั้นเป็นรายการที่กิจการได้ดูแลเป็นอย่างดีแล้ว โดยต้องรักษาระดับการให้บริการ ลูกค้าที่ 95%

จากการศึกษาครั้งนี้ ได้สินค้ากลุ่มตัวอย่างที่จะทำการศึกษาทั้งหมด 12 รายการ ซึ่งหลังจากการประยุกต์ใช้วิธีปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ) พบว่า กิจการสามารถลดมูลค่าสินค้าคงคลังลงถึง 7,579,502.06 บาท คิดเป็น 49.25 % และลดอัตราส่วนสินค้ากลุ่มตัวอย่างต่อยอดขายรวมลงถึง45% เมื่อทำการวิเคราะห์อัตราการหมุนสินค้าก่อนและหลังทำการศึกษาพบว่า อัตราการหมุนสินค้าเร็วขึ้นถึง 40 วัน คิดเป็นร้อยละ 63.49 โดยการลดมูลค่าสินค้าคงคลัง และเพิ่มอัตราการหมุนสินค้าที่เร็วยิ่งขึ้น ส่งผลให้กิจการมีสภาพคล่องมากขึ้น รวมทั้งจากการศึกษาครั้งนี้ ยังพบว่า กิจการสามารถลดพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าลงถึง 105.85 ตารางเมตร คิดเป็น 55.17% โดยที่กิจการยังรักษาระดับการให้บริการลูกค้าที่ระดับ 95% ได้

DOWNLOAD : Improvement of Inventory Management by EOQ Model : A Case Study of Adventure Thai Co.,Ltd.

Comments are closed.